Kostendekkend begraven – de begraafplaats als onderneming (1996)

Hoewel een begraafplaats een bijzondere achtergrond heeft, is deze dienstverlening goed te vergelijken met andere bedrijfsmatige activiteiten die een organisatie of gemeente uitvoert ten dienste van de burgers.

Kostendekkend begraven - de begraafplaats als onderneming (1996)

Deze publicatie is helaas uitverkocht. U kunt een gratis kopie van de inhoud (PDF) bestellen. Let wel: het betreft een publicatie van vóór 2002; de vermelde bedragen zijn nog in guldens.

Begraafplaatsen kregen tot voor kort (voor wat betreft de bedrijfsmatige invalshoek, politiek en bestuurlijk) in de meeste gemeenten niet veel aandacht. De beschikbaarheid van een begraafplaats werd beschouwd als een dienstverlening die men gewoon moet hebben.

Het besef begint nu door te dringen dat, hoewel een begraafplaats een bijzondere achtergrond heeft, deze dienstverlening goed te vergelijken is met andere bedrijfsmatige activiteiten die een organisatie of gemeente uitvoert ten dienste van de burgers.

Het aanbieden van een laatste rustplaats met alle activiteiten daaromheen kan dan ook herkenbaar worden gemaakt als product of dienst die wordt aangeboden. De vraag waar begraafplaatsen zich tegenwoordig voor gesteld zien is als volgt te verwoorden:

kan de randvoorwaarde van een budgettair neutrale exploitatie in overeenstemming worden gebracht met een marktgerichte bedrijfsvoering en kwalitatief goede dienstverlening.

In deze notitie treft u een uitwerking van deze vraagstelling in stappen waarmee beheerders van begraafplaatsen kunnen komen tot het inzicht of kostendekkend begraven en eventueel een kostendekkende begraafplaats, kan worden bereikt en zo ja, op welke termijn en onder welke voorwaarden dat kan worden gerealiseerd.

Inhoudsopgave

 • Inleiding
  • Achtergrond, totstandkoming notitie, leeswijzer
 • De begraafplaats als onderneming
  • Doelstelling of missie
  • Het verzorgingsgebied, demografische ontwikkelingen, aantal crematies
  • Het aanbod van de begraafplaats
  • Primaire producten van de begraafplaats, verzorging van de begraving, het graf en de infrastructuur
  • De secundaire producten, de openbare en/of parkfunctie
  • De SWOT-analyse
  • Marketing, marktdoelstellingen, het marketingplan
 • Organisatie
  • Beschrijving van werkprocessen
  • Elementen van een organisatie op de begraafplaats
  • Marktgericht kunnen werken
 • Financiële uitgangspunten
  • De kosten van de begraafplaats
   • beïnvloedbare kosten
   • kosten uit verleden, heden en toekomst
   • operationele kosten en kapitaallasten
  • Baten van een begraafplaats
   • opsplitsing inkomsten in een jaar
   • onttrekking aan de reserve
   • optellen van totale baten
  • Confrontatie baten en lasten
  • Kostentoerekening per PMC
  • Gemeentelijk beleids- en financieel kader
 • Op afstand van de gemeente
  • Hoever moet de begraafplaats ‘op afstand staan’?
  • Welke zeggenschap moet de gemeente behouden en wat zijn consequenties
  • Hoe moet een verzelfstandiging of samenwerking worden vormgegeven
  • Samenwerking met andere begraafplaatsen, organisatorische samenwerking, fysieke samenwerking
 • Samenvatting en conclusie
 • Bijlagen
  • Voorbeeld van een exploitatie overzicht
  • Kapitaallasten en operationele kosten
  • Geïnvesteerd kapitaal en investeringen
  • Afschrijvingsmethodiek en rentelasten
  • Operationele kosten
  • Reserves en voorzieningen

Prijs & bestellen

Bestellen kan door een mail te sturen aan de LOB o.v.v.:

 • de titel van de publicatie
 • het factuuradres