Vakpublicaties en handleidingen

Publicaties

Naast het vakblad geeft de LOB ook handleidingen  en publicaties over verschillende onderwerpen speciaal voor de begraafplaatsbranche uit:

Consumentenfolder

Ook een consumentenfolder maakt deel uit van de publicaties.

Rapport De begraafplaats van de toekomst

Hoe ziet de begraafplaats van de toekomst eruit? Bureau MORBidee schreef in opdracht van de LOB een rapport over de begraafplaats van de toekomst.

Meer informatie

Handleiding Islamitisch begraven

Wat zijn de verwachtingen en veronderstellingen van alle betrokkenen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Welke rechten en plichten spelen een rol? Wat is de taak van de begraafplaatsen en hun (gemeentelijke) bestuurders en wat kunnen moslims zelf doen?

Meer informatie

Handboek begraven en begraafplaatsen

Kwaliteitsrichtlijnen voor beheer en exploitatie van begraafplaatsen.
Het Handboek behandelt alle aspecten die van belang zijn bij een professionele exploitatie van een begraafplaats. Vanaf de eerste ontwikkeling, via aanleg en inrichting, tot beheer en behoud. Ook alle aan begraven en begraafplaatsen gerelateerde wet- en regelgeving komt in het Handboek uitgebreid aan de orde.

Meer informatie

Handleiding Opgraven en Ruimen

Aan de hand van vragenschema’s wordt nagegaan hoe opgravingen moeten worden aangevraagd en hoe deze vervolgens moeten worden uitgevoerd. Daarnaast komt aan de orde wanneer een graf mag worden geruimd en welke voorwaarden hierbij gelden.

Meer informatie

Handleiding grafadministratie

In overzichtelijke werkprocessen komen schematisch de stappen aan de orde voor het voeren van een adequate graf-administratie. Er wordt stilgestaan bij het wettelijke kader waarbinnen gewerkt moet worden, welke aanvullende gegevens wenselijk (of noodzakelijk) zijn en het bevat een vergelijking van de meest gebruikte (4) software pakketten.

Meer informatie

Veilig en gezond werken op begraafplaatsen

Arbo-richtlijnen in de praktijk. Tot nu toe werd in de reguliere Arbo-voorlichting te weinig aandacht besteed aan de specifieke werkomstandigheden op begraafplaatsen. In deze uitgave is de belangrijkste informatie speciaal voor begraafplaatsmedewerkers en –bestuurders op een rijtje gezet.

Meer informatie

Begraafplaatsen als Cultuurbezit (2003)

Als vanzelfsprekend maken musea, kerken en natuurgebieden deel uit van ons cultuurbezit. Maar ook begraafplaatsen kunnen tot waardevolle monumenten gerekend worden.

Meer informatie

Kostendekkend begraven - de begraafplaats als onderneming (1996)

Hoewel een begraafplaats een bijzondere achtergrond heeft, is deze dienstverlening goed te vergelijken met andere bedrijfsmatige activiteiten die een organisatie of gemeente uitvoert ten dienste van de burgers.

Meer informatie

Als ik later dood ben...

De LOB heeft een folder (pdf) uitgebracht waarin wordt omschreven welke mogelijkheden er op het gebied van begraven zijn in Nederland. In kort bestek worden de typen begraafplaatsen en de diverse soorten graven nader toegelicht. Ook wordt verwezen naar informatieve sites en niet te vergeten naar de beheerder van de begraafplaats die verder kan helpen bij vragen over dit onderwerp.

Meer informatie