Asbus in algemeen graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Uit diverse artikelen lees ik dat het plaatsen van een asbus in een algemeen graf niet verstandig is of niet is toegestaan afhankelijk van de verordening van de gemeente. Kunt u mij aangeven wat de bezwaren zijn tegen het plaatsen van een asbus in een algemeen graf. Wettelijk gezien geen uitsluitend recht en minimale termijn van 10 jaar. In onze gemeente wordt deze 10 jaar niet zo stringent toegepast en liggen er algemene graven van bijna 100 jaar oud. Welk risico lopen wij als wij toestemming verlenen tot het bijzetten van de asbus in het algemene graf van de echtgenoot. Het betreft in dit geval een algemeen graf van 1965. In de verordening wordt aangegeven dat onder een eigen graf wordt verstaan het uitsluitend recht voor het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen. Dit is niet opgenomen onder de begripsomschrijving van een algemeen graf. In de nadere regels is opgenomen dat een in een graf een lijk kan worden bijgezet. In een urnenkeldertje kunnen maximaal 2 asbussen geplaatst worden. In de praktijk wordt toestemming verleend om in een reeds bezet eigen graf een asbus te plaatsen. Het gebruik van de keldertjes is niet stringent voorgeschreven. In de nadere regels worden hier geen verdere voorwaarden aan verbonden. Met vriendelijke groet, L. Q.

Antwoord:

Geachte heer Q., in principe is geen enkel graf bedoeld voor het bijzetten van as, maar louter voor het begraven van lijken. Voor de as na een crematie zijn er andere bestemmingsmogelijkheden: urnennis, urnengrafje, verstrooiing etc. Dat sommige begraafplaatsen het toestaan om in een eigen graf een asbus bij te zetten is vanuit de gedachte van een familiegraf: soms wil vader begraven en moeder gecremeerd worden en dan is het een manier om hen beide toch te herenigen na de dood. Dat is een beslissing van de rechthebbende van dat graf. Die betaalt grafrechten om zelf te kiezen welke dierbaren er op welke wijze en voor welke periode mogen worden bijgezet. Met een algemeen graf is dat allemaal niet het geval. Dat is niet van een rechthebbende, de familie heeft daarover dus geen zeggenschap en al helemaal niet over wie daarin verder worden bijgezet. Iedereen die kiest voor een algemeen graf doet dat enerzijds omdat er bewust gekozen wordt voor begraven en niet voor cremeren en anderzijds geeft men met die keuze voor een algemeen (in plaats van een eigen) graf het recht uit handen om te beslissen wie er verder in dat graf begraven worden. Als het algemene graf vol is met verschillende overledenen dan kan er niet zomaar een asbus van één van de nabestaanden van één van de overledenen bijgezet worden. Niet alleen omdat u dan de keuze van 1 nabestaande oplegt aan andere nabestaanden die helemaal niet voor een urnengraf of voor de vermenging van begraven en cremeren hebben gekozen. Maar belangrijker is dat niemand van de nabestaanden aanspraak kan maken op dat graf, of kan bepalen wie daarin worden bijgezet, of het recht kan uitoefenen daar een asbus te plaatsen. Wanneer u toestemming geeft tot de bijzetting van de asbus geeft u aan iemand een recht dat hij/zij helemaal niet heeft en waar ook nooit voor is betaald. Een asbus kan alleen worden bijgezet op een plek die de vastgelegde bestemming heeft om er asbussen te mogen bijzetten en die uitgegeven is met een bijbehorend recht. Dat in uw gemeente de algemene graven niet worden geruimd is een keuze, maar men kan aan een algemeen graf niet zomaar een andere bestemming geven en niemand kan daar ook individuele rechten op uitoefenen. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
30 mei 2007