Hervormde begraafplaats Benschop

Profiel begraafplaats

Contactpersonen Hervormde gemeente Benschop
Begraafplaats
Beheerder: dhr. en mevr. A.G. Verweij
tel. 0348-452029
b.g.g.: tel. 06-48505860


Gebouw Maranatha
Beheerder: mevr. R. van den Akker
mevr. C. van Ieperen
tel. 06-20985663

Kerkgebouw
Coördinator kosters: dhr. A. van Es
tel. 0348-451912
b.g.g. 06-46843016

Kerkenraad
e-mail scriba@hervormdbenschop.nl

 

www.hervormdegemeentebenschop.nl

Mogelijkheden

Soort graven
  • Algemene graven
  • Particuliere graven

Geschiedenis of oorsprong

Historisch overzicht kerkhof / begraafplaats Hervormd Benschop

Het eerste begraafplaatsregister, wat in bewaring is gegeven bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden, begint in 1641.
In de overzichten staat: begraven binnen of buiten de kerk.

Waar komt de uitdrukking ‘rijke stinkerd’ vandaan?
Een soms gehoorde etymologie (woordherkomst) is dat men in de Middeleeuwen in of bij de kerk begraven wilde en ook kon worden. Arme mensen kregen buiten een plekje op het kerkhof, rijke mensen binnen in de kerk onder de vloer. Omdat de afdichting van de graven niet optimaal was, kwam de geur van het ontbindende lichaam de kerk binnen. Het is echter niet geheel zeker of dit werkelijk de oorsprong van de uitdrukking is.

Tot 1677 werd voor het overluiden van een overledene luybier verstrekt aan de koster. Het aantal liters is niet bekend. Daarna moeten er 25 stuivers worden betaald.

In een grafkelder onder het koor van de kerk ligt de in 1697 overleden zeeheld A.F. van Zijll.
Van Zijll was als marineofficier betrokken bij diverse zeeslagen in de 17e eeuw. Zijn vlootcarrière begon in 1665 toen hij als luitenant ter zee deelnam aan de slag bij Lowestoft. In 1666 verhinderde hij dat een brander het admiraalsschip De Zeven Provinciën van Michiel Adriaansz. de Ruijter in brand zou steken. In 1676 was hij één van de begeleiders van het stoffelijk overschot van Michiel Ardiaansz. de Ruijter naar diens laatste rustplaats. Ook nam hij in 1688 en 1689 deel aan de machtsovername van Engeland door Willem III, de Glorious Revolution.
Het grafmonument van van Zijll werd in 1956 verplaatst naar het koor van de kerk, nabij de grafkelder.

In 1728 is er door Kerkmeesters ten overstaan van Schout en Burgemeester van Benschop overtollig zand verkocht wat gebruikt was voor ophoging van het kerkhof.
Om het zand op z’n plaats te houden zijn er muren gemetseld. In deze muren zijn aan beide zijden stalen toegangshekken opgenomen, met aan de westzijde steunberen en een gemetselde trap.
Op de muren staan naast de toegangshekken eveneens stalen hekwerken.

In 1825 is er landelijk een wet aangenomen waarin werd aangegeven dat alle plaatsen in Nederland een algemene begraafplaats moesten hebben. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben de gemeente Benschop hierover in 1828 aangeschreven. Op 11 oktober 1828 hebben de kerkvoogden van de Hervormde kerkgemeenschap en de gemeenteraad een stuk ondertekend waarin was overeengekomen dat de begraafplaats van Hervormd kerkgenootschap ten noorden van de kerk alhier tevens zal zijn een Burgerlijke Begraafplaats.
Door de burgerlijke gemeente werd er toen een jaarlijkse schadeloosstelling betaald van fl 50,-.

Op 1 mei 1873 trad in werking de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekte.
Een onderdeel van deze wet was de zorg voor hen die aan besmettelijke ziekten waren overleden.
Deze mochten niet in de woningen verblijven. Ingevolge artikel 12 van voornoemde wet moest bij elke begraafplaats een lokaal worden ingericht voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte. De eigenaren zowel van algemene als van bijzondere begraafplaatsen hadden hiervoor te zorgen. Ter plaatse zowel derhalve de Hervormde Kerk, als eigenaresse van de bijzondere begraafplaats en de gemeente Benschop me betrekking tot de algemene begraafplaats.
Gezamenlijk overleg heeft tot resultaat gehad dat de Kerkvoogdij een zogenaamd lijkenhuisje heeft gebouwd. Het gemeentebestuur van Benschop is een overeenkomst aangegaan met de Kerkvoogdij waardoor zij niet zelf voor deze lokaliteit hoefde te zorgen.

In deze overeenkomst waren de volgende voorwaarden opgenomen:
1. de gemeente Benschop draagt bij in de bouwkosten van het huisje voor 1/3 gedeelte;
2. het huisje moet worden gebouwd op grond van de kerk;
3. in het huisje moeten worden opgenomen alle personen die aan een besmettelijke ziekte zijn gestorven, wiens opneming door het gemeentebestuur noodzakelijk wordt geacht;
4. dat de kosten van toezicht, ontsmetting en anderszins elk voor de helft, voor rekening van de Kerk en de Gemeente komen.

Een van de eerste graven met een steen op het kerkhof is van 1875 van de familie Strick van Linschoten. In opdracht van een nabestaande, jonkheer N.H. Strick van Linschoten, kantonrechter te IJsselstein, is in 1902 een pastorie voor de Hervormde Gemeente gebouwd.
De eerste burgemeester die we kunnen achterhalen is Jacobus van Lemstra Buma, hij overleed in 1868. Ook bij dit graaf is een steen aanwezig, de tekst is bijna niet meer zichtbaar.

De begraafplaats is tevens oorlogsgraf van het Gemenebest en biedt plaats aan drie Gemenebest-vliegeniers van het No. 214 Squadron RAF, die gesneuveld zijn op 3 februari 1943.
Sergeant (Air Gnr.) John Caldwell Adam, 1340346, 28 jaar
Squadron Leader (Pilot) William Clarke, 70132, 32 jaar
Sergeant (Nav.) Eric George Johnson, 1124496, 21 jaar
Op 3 februari 1943 om 18.27 vertrok vanaf RAF-basis Chedburgh, de Stirling R9282 met als missie: een bombardement op de stad Hamburg in Duitsland. R9282 werd boven Nederland neergeschoten en stortte vervolgens neer in Benschop.

Op de begraafplaats is een gezamenlijk graf voor de drie verzetsstrijders die omkwamen bij het "Drama Van Benschop". Deze verzetsstrijders zijn gefusilleerd op 17 februari 1945.
Jan Aart van Ieperen, Leraar, 30 jaar
Jasper van Ieperen, Bakkersknecht, 31 jaar
Hendrik Sattler, Kantoorbediende, 20 jaar
Hun namen staan ook vermeld op het oorlogsmonument in Benschop, Benedeneind Zuidzijde 361, voor de boerderij waar zij omkwamen.

Het lijkenhuisje komt opnieuw aan de orde in een brief van de Kerkvoogdij aan Burgemeester en Wethouders van 30 augustus 1957. Daarin schrijven zij: het zal Uw College ongetwijfeld bekend zijn, dat het lijkenhuisje bij de Hervormde Kerk dat tot dusver in onderhoud was bij de burgerlijke en de kerkelijke gemeente tezamen, in bouwvallige staat verkeert. Handhaving van dit gebouwtje moet, ook na de restauratie van kerk en toren, als ontoelaatbaar worden geacht. De Kerkvoogdij vraagt ook om toestemming voor de bouw van een nieuw lijkenhuisje ten N.O. van de begraafplaats. Voor het nieuw te bouwen huisje wordt geen bijdrage gevraagd van de gemeente.
Wel verzoeken zij om de eerder genoemde jaarlijkse vergoeding (1825) van fl 50,-, nader te willen bepalen op fl 100,- en een bijdrage in de onderhoudskosten van 50%.
In het huisje werd een kelder gemaakt bestemd als beenderenhok, waarna het bovengrondse hok dat tegen kerk was geplaatst werd afgebroken.

Op 7 december 1972 is het gebouw Maranatha in gebruik genomen. Dit gebouw ligt aan de rechterzijde van de begraafplaats. In die tijd kwam er steeds vaker de vraag: waar kunnen we onze dode opbaren? In dit gebouw is een opbaarruimte opgenomen en een ruimte voor condoleances en uitvaarten. Het gebouw is gesticht door de diaconie en sinds 2000 in beheer bij het college van kerkrentmeesters.

In 1962 en 1982 zijn er stukken grond aangekocht voor uitbreiding van de begraafplaats.
Na uitgebreid onderzoek werd in 1988 de laatste uitbreiding gerealiseerd.
Het zand wat toen werd aangevoerd ter ophoging, werd op het plein nabij de kerk gestort en met transportbanden naar de begraafplaats verplaatst.

Na een periode van verbouwen en vernieuwen is op 7 januari 2008 het gebouw Maranatha, aangepast aan de eisen van de tijd opnieuw in gebruik genomen. Nu met twee opbaarruimten en een invalidentoilet.

In 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters voor het beheer van de begraafplaats een commissie in het leven geroepen.
Zij gaan ervan uit dat het beheer van de begraafplaats, middels deze commissie, beter gewaarborgd is en de continuïteit ten goede komt.

In 2012 is naast de begraafplaats, achter het gebouw Maranatha een parkeerterrein aangelegd voor ca. 40 auto’s.

Tevens is in 2012 gestart met het project “kwaliteitsverbetering begraafplaats”.
Het kerkhof vormt samen met de kerk, de aula en de parkeerruimte, wat we wel noemen het kerkelijke erf. Of mogen we spreken van het kerkelijke cultureel erf-goed.
Er is een plan gemaakt waar diverse onderdelen aan bod komen, zoals bomen, metselwerk, hekwerk, aanschaf/opslag materialen, asbestvrij maken, vorstvrij waterpunt en infobord met plattegrond.

Gebruikte bron(nen)
• notulen
• archieven in bewaring bij RHC te Woerden
• online-begraafplaatsen.nl
• nl.tracesofwar.com
• wikipedia

Openingstijden

Huisregels begraafplaats
Hervormde Gemeente Benschop:

• De begraafplaats is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang;
• Toegang tot de begraafplaats is alleen via de daarvoor bestemde ingangen;
• Jongeren onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding op de begraafplaats;
• Honden zijn verboden, met uitzondering van een hond ter begeleiding van een blinde;
• Het is verboden rij- of voertuigen, met uitzondering van invalidenwagens / scootmobielen, mee te nemen, anders dan ter gelegenheid van een begrafenis of tot het vervoeren van   materialen bestemd voor op de begraafplaats te verrichten werkzaamheden;
• Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats moeten verrichten, zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. Degenen die zich niet aan deze aanwijzingen houden, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen;
• Het is verboden op de graven en grafmonumenten te lopen, zitten of de begraafplaats te verontreinigen.
• De gebruikelijke fatsoensnormen moeten in acht worden genomen;
• Er mogen geen lichtgevende materialen of lampen worden geplaatst;
• Materialen zoals kaarsen en waxinelichtjes mogen niet brandend worden achtergelaten wegens brandgevaar;
• Alleen op de graven zelf mogen bloemen of voorwerpen gelegd worden. Nergens anders op de begraafplaats is dit toegestaan;
• Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

Beheerder: dhr. A.G. Verweij Tel. 0348-452029
b.g.g.: mevr. G. Verweij Mob. 06-48505860

Tarieven 2018

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 435
Overige eenmalige kosten 0
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 170
Onderhoud graf voor de looptijd 485
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.090,00
Omgerekend op jaarbasis * 72,67

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 15 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 15 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 180,00
Overige eenmalige kosten 435,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 360,00
Onderhoud graf voor de looptijd 900,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 1.875,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 62,50
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 41,50

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 30 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 30 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 15 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 15 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Hervormde begraafplaats Benschop
Dorp 210
3405 BJ Benschop
Contact
Klik hier voor een routebeschrijving