Uitzicht over de begraafplaats vanaf de kerktoren

Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht

Profiel begraafplaats

De begraafplaats is gelegen achter de Hervormde kerk in Oud-loosdrecht en bevindt zich aan de rand van de prachtige Vuntusplas. Een beschermd natuurgebied aan de rand van Oud-Loosdrecht. Het achterste, tevens het nieuwste gedeelte, van de begraafplaats heet dan ook Vuntusveld.

Oud-Loosdrecht is een onderdeel van de gemeente Wijdemeren en ligt in de regio Gooi- en Vechtstreek. Deze regio kenmerkt zich door een bijzonder afwisselend landschap waarbij de Loosdrechtse Plassen een internationaal begrip zijn. De Loosdrechtse Plassen zijn ontstaan door de turfwinning. Zo onstond het karakteristieke landschap van legakkers en water. Met in de zomer de watersport en soms in de winter de schaatssport zijn de Loosdrechtse Plassen altijd aantrekkelijk geweest voor publiek. 

De begraafplaats is al eeuwen oud maar door recente uitbreiding en adequaat beheer en onderhoud is  er voor de komende jaren meer dan voldoende capaciteit om aan de vraag naar graven en urnenplekken te voldoen.

De exploitatie en het beheer van de begraafplaats is ondergebracht in een stichting. Deze stichting, genaamd Stichting Protestantse Begraafplaats Oud-loosdrecht, is opgericht 26 juli 2018

De stichting heeft als doel: het beheren en exploiteren van de in de gemeente Wijdemeren te Oud-Loosdrecht aan de Oud-loosdrechtsedijk 230 gelegen begraafplaats.

De Stichting is in het bezit van de ANBI statuts. De belastingdienst erkent de stichting dan als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de stichting kunnen daardoor opgevoerd worden als aftrekpost bij de aangifte van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting.

In het onderstaande leest u op welke wijze de Stichting Protestantse Begraafplaats Loosdrecht het Algemeen Nut tracht te dienen.

ANBI-gegevens:

Naam van de Stichting: Stchting Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht

KvK-nummer: 72245522 / RSIN: 859044750

Contactgegevens: Lindelaan 8, 1231 CL Loosdrecht

Adres begraafplaats: Oud-loosdrechtsedijk 230A                  

Bestuursamenstelling:

dhr. H. Rempe, voorzitter

dhr. G. Mur, secretaris

dhr. R. van Henten, penningmeester

dhr. W. Lamme, lid

dhr. A. de Kloet, lid

Doelstelling van de stichting: 

1. De stichting heeft als doel: het beheren en exploiteren van de in de gemeente Wijdemeren te Oud-Loosdrecht aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230 gelegen begraafplaats, zijnde de door (het College van Kerkrentmeesters van) de Hervormde gemeente te Oud-Loosdrecht beheerde en geëxploiteerde begraafplaats, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door

a. het in eigendom en ter feitelijke beschikking verkrijgen van bestaande en/of in de toekomst nog te creëren begraafplaats(en);

b. het sluiten van één of meer overeenkomsten met de gemeente Wijdemeren, met de betrokken kerkgenootschappen, met de betrokken (rechts-)personen en/of met andere instanties ten aanzien van het beheer en onderhoud van de begraafplaats;

c. alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel bevordering zijn.

Beleidsplan: Het beleidsplan wordt op dit moment opgesteld en zal wanneer door het bestuur goedgekeurd op deze site vermeld worden.

Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen bestuurders een vergoeding ontvangen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Verslag activiteiten: Bijzondere activiteiten zullen kenbaar gemaakt worden in de plaatselijke krant, in het kerkblad "De Kerkklok" , op de website van de Hervormde Gemeente van Oud- en Nieuw-Loosdrecht. Tevens zullen deze activiteiten op deze website geplaats worden. Verder zal er jaarlijks een jaarverslag gepubliceerd worden op deze site.

Voorgenomen bestedingen en financiële verantwoording: De begroting en de jaarrekening van de Stichting Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht  zullen wanneer gereed op deze site geplaats worden. 

St. Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrect
Oud-Loosdrechtsedijk 230 A, 1231 NG Loosdrecht

FINANCIËLE GEGEVENS PER 01-01-2019 
ACTIVA:
Materiele vaste activa
Begraafplaats € 41.822,-
Werktuigen en werkmateriaal € 6.304,-
Vordering Kerkvoogdij € 212.497,-
Debiteuren € 530,-
Liquide middelen € 8.165,-
€ 269.319,-
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene Reserve € 174.790,-
Fondsen en voorzieningen
Fonds afgekocht onderhoud € 94.105,-
Voorziening kort lopende verpllichting € 424,-
€ 269.319,-

Exploitatierekeningen per 31-12-2018

Opbrengsten/inkomsten/baten
Begrafenisrechten/rechten asbezorging Alg. graf
Rechten particulieren graven € 664,-
Afkoopsommen onderhoudsrechten grafbedekkingen  € 3.930,-
Jaarlijkse onderhoudsrechten € 4.232,-
Overige (contractuele) opbrengsten (o.a. Gravdelven) € 6.369,-
Gebruik aula/kerk € 1.500,-
Catering aula/kerk
Zerken lichten, graven ruimen € 650,-
Overige opbrengsten

totaal opbrengsten € 17.345,- 

Kosten/uitgaven/lasten 
Onderhoud begraafplaats € 12.489,-
Onderhoud grafbedekkingen € 1.905,-
Overige onderhoudskosten € 258,-
Kosten grafdelven € 2.016,-
Afschrijving begraafplaats € 2.357,-
Afschrijving gebouwen en inventaris
Afschrijving werkmateriaal € 764,-
Afschrijven voorraaden
Kosten catering aula/kerk
Verzekeringen/belasting/energie
Kosten administratie en beheer € 522,-
Personeelskosten € 250,00
Overige kosten € 3.883,-

totaal uitgaven € 24.444,- (-/-)
RESULTAAT uit gewone bedrijfsuitoefening € 7.099,- (-/-)

Mutaties in vermogen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen € 6.027,- (-/-)
toevoegingen een fondsen en voorzieningen € 3.930,-
totaal € 2.097,- (-/-)

Totaal jaarresultaat € 5.002,- (-/-)


Begroting 2019

Opbrengsten:

Begrafenisrechten € 1.500,-

Rechten particuliere graven € 3.789,-

Afkoopsommen langdurig onderhoud € 1855.,-

Jaarlijkse onderhoudsrechten € 4.400,-

Overige contractuele opbrengsten € 5.740,-

Overige opbrengsten € 320,- 

totaal € 17.604,-

Uitgaven:

Onderhoud begraafplaats  € 12.500,-
Onderhoud grafbedekkingen € 1.950,-

Overige onderhoudeskosten € 265,-

Kosten grafdelven € 2.550,-
Afschrijving begraafplaats € 2.357,-
Afschrijving gebouwen en inventaris
Afschrijving werkmateriaal € 1.528,-
Afschrijven voorraaden € 200,-
Verzekeringen/belasting/energie € 1.500,-
Kosten administratie en beheer € 500,-
Personeelskosten € 3.000,-
Overige kosten 
Opknappen BSH € 25.110,-

totaal begroot uitgaven€ 51.460,-

Resultaat kosten / baten € 33.856,- (-/-)

Ontrekking fondsen € 40.820,-

 

Resultaat € 6.964,- 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's

Bron: een kleine impressie van de begraafplaats

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Opbaarruimte
 • Familiekamer
 • Muziek installatie
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • openbaar
  • rooms katholiek
  • protestants
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

Sinds eeuwen wordt er in Oud-loosdrecht begraven. Eerst in, maar later om en achter de kerk, vonden de overledenen hun laatste rustplaats.
De christelijke gemeente van Oud-Loosdrecht dateert van de middeleeuwen. Lange tijd hebben de inwoners van Oud-Loosdrecht géén eigen kerk maar zijn zij aangewezen op de kerk van Loenen aan de Vecht. Rond 1330 krijgt Oud-Loosdrecht een eigen kerk, in laat gotische stijl. Als in 1400 Nieuw-Loosdrecht, toen Ter Sijpe geheten eveneens een, eigen kerk krijgt, wordt die van Oud-Loosdrecht de “moederkerk” genoemd.
Nicolaas Johannes Thol, sinds 1569 pastoor in Oud-Loosdrecht, gaat in 1578 over tot de Reformatie en wordt aldus de eerste predikant van Oud-Loosdrecht.
Op 19 april 1843 legt Maria Joanna Louisa Alewijn, dochter van de ambachtsheer, de eerste steen voor de bouw van de huidige kerk. De nieuwe kerk wordt op dezelfde plaats gebouwd als de oude. De inwijding van de kerk was op 28 juli 1844.
Vanwege de terugloop van het aantal kerkleden en de verminderende kerkgang wordt sinds een aantal jaren naar samenwerking met de kerk van Nieuw-Loosdrecht gezocht. In mei 2014 zijn de eerste stappen gezet tot verdieping van die samenwerking. Inmiddels groeien we naar één gemeente en wellicht zal de kerk in Oud-Loosdrecht in de toekomst de deuren moeten sluiten. Om te kunnen waarborgen dat in er in Oud-Loosdrecht gelegenheid zal blijven bestaan om de doden te kunnen begraven en gedenken is het initiatief genomen om het beheer en de exploitatie onder te brengen in een stichting die, in grote mate, los van de kerk de begraafplaats zal kunnen blijven beheren.

 

 

Openingstijden

De begraafplaats is geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.

Tijdens het delven- en/of sluiten van een graf is de begraafplaats gesloten.

Honden aan de lijn zijn welkom. A.u.b. uitwerpselen opruimen.

 

 

Tarieven 2020

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 750
Overige eenmalige kosten
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 1000
Onderhoud graf voor de looptijd 675
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd
Totaal voor een begrafenis * 2.425,00
Omgerekend op jaarbasis * 121,25

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 750,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 2.500,00
Onderhoud graf voor de looptijd 1.800,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 5.050,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 202,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 116,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 25 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 200,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 800,00
Onderhoud urnengraf voor de looptijd 675,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.675,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 83,75
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 83,75

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Aantal urnen per graf: 1
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
Protestantse Begraafplaats Oud-Loosdrecht
Lindelaan 8
1231CL Loosdrecht

Postadres: Lindelaan 8, 1231 CL Loosdrecht
Klik hier voor een routebeschrijving