Verzekering

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij hebben als bestuur een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De vraag is moet de begraafplaats ook zoiets hebben, zodat we bij ongevallen etc. een dekking hebben? ik lees er iets over op blz 56 van het handboek, maar het lijkt dat het gaat om een verzekering ten aanzien van de inzet van vrijwilligers en vast personeel?

Antwoord:

Het is inderdaad goed om als bestuur een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Verzekeringen voor en dergelijke is in principe niet van toepassing. Wat veel beheerders namelijk doen is zich via het reglement niet verantwoordelijk maken voor schade en dergelijke. Zie onderstaand voorbeeld.

Artikel 23 Herstel van schade aan grafbedekking

  1. De in artikel 22 bedoelde grafbedekking wordt geacht voor rekening en risico van de rechtheb­bende of gebruiker te zijn aangebracht. Schade als gevolg van brand, vanda­lisme, diefstal, verzakking, vorst, storm, hagel, wateroverlast en andere van buiten komende oorza­ken, of ontstaan door het in opdracht van de rechthebbende of gebruiker weghalen en terug­plaatsen van een grafbedekking en eventu­ele gevolg­schade voor derden, is voor rekening van de rechtheb­bende of gebrui­ker.
  2. De rechthebbende of gebruiker is verplicht de – door welke omstandig­he­den ook – aan grafbedekking toege­brachte schade of verzakking op eerste aanschrij­ven te herstel­len, indien de beschadi­ging zodanig is dat deze naar het oordeel van het dagelijks bestuur een gevaarlijke situatie oplevert en/of het uiterlijk aanzien van de be­graafplaats schaadt.
  3. Indien binnen twee maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het dagelijks bestuur bevoegd tot verwijde­ring van de grafbedekking over te gaan, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld, onverlet het recht van het dagelijks bestuur tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende of gebruiker over te gaan.
  4. Dit artikel is mede van toepassing op vanwege de directeur voor reke­ning van de rechthebbende of gebruiker aangebrachte grafbedekking.
  5. Op verzoek van rechthebbende of gebruiker kan de directeur zorg dragen voor het onderhoud aan grafbedekking.

Echter, in mijn beleving is die bij jullie niet van toepassing: de monumenten/befbedekking is en blijft van jullie. Jullie hebben dus zelf de staat van de monumenten in de hand.

Wat eventueel wel aan de orde is, is schade/ongeval door omvallende bomen. Dit kan op twee manieren worden opgelost:

  • Bij een bepaalde windkracht wordt de begraafplaats gesloten / mag men niet het terrein op
  • Eens in de drie jaar wordt door een gecertificeerd bedrijf de bomen die in de omgeving van een pad staan gecontroleerd en hersteld/omgezaagd. Hiervan ontvang je een rapportje. Mocht er toch iets misgaan, dan is juridisch te onderbouwen dat jullie er alles aan hebben gedaan om schade / ongevallen te voorkomen.

Ik zou kiezen voor optie 1. Al kan het nooit kwaad dat een erkend bomenbedrijf eens een keertje de toestand van de bomen opneemt.


10 september 2020