Periode tussen vervaldatum en ruimdatum?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: j. Ruimen / schudden

Vraag

Hoeveel tijd moet er minimaal zitten tussen vervaldatum en ruimdatum?

Stel dat grafrechten vervallen op 01-01-2021. Rechthebbende heeft getekend voor ruimen.

Mag dit graf geruimd worden na 01-01-2022?

Antwoord

Ten aanzien van het verlengen van het grafrecht en een besluit over ruimen van het graf zijn vaker misverstanden.

Stel dat het grafrecht loopt tot 01-01-2021 (dus t/m 31-12-2020) en de rechthebbende heeft geen mogelijkheid gemaakt tot verlenging van het grafrecht, dan is op 01-01-2021 het grafrecht opgehouden te bestaan. Het graf is vanaf dat moment volledig ter beschikking van de begraafplaats(beheerder). De voormalige rechthebbende heeft dan geen enkele zeggenschap meer en gaat er zeker niet over of het graf fysiek geruimd wordt of niet. Artikel 31 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) geeft in lid 2 aan:

  1. Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats en na verloop van tien jaar nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst, en, indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf.

Het al dan niet ruimen van een graf is dus een bevoegdheid van de beheerder van de begraafplaats. Aangezien de rechten op het genoemde graf vanaf 01-01-2021 niet meer bestaan, kan de begraafplaats(beheerder) het graf vanaf dat moment ruimen. Er zijn een paar restricties. Namelijk:

  • Dat de laatste begraving minimaal tien jaar geleden geweest is. Dat moet altijd het geval geweest zijn, want in uw Reglement heeft u in artikel 20 een verlenging van het grafrecht verplicht gesteld wanner er in een graf begraven wordt waar nog minder dan tien jaar grafrecht op rust.
  • De beperking welke artikel 38 van uw Reglement uw oplegt. U stelt in dit artikel dat na beëindiging van het grafrecht de (inmiddels voormalige) rechthebbende drie maanden de tijd heeft om het gedenkteken te verwijderen.

Kortom; zodra het grafrecht heeft opgehouden te bestaan, kan de ruiming van het graf plaatsvinden, rekening houden met de hiervoor genoemde restricties.

IW
31 januari 2022