Aanleg strooiveld

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Op een kleine bijzondere begraafplaats is de wens tot aanleg van een strooiveld gerezen. De volgende vragen zijn hierover gesteld:

1. de aanvraag tot vergunning bij B&W

2. het toekomstige strooiveld is nu nog begroeid met bodembedekkers. Wordt er aan de bodem/grond voor een strooiveld speciale eisen gesteld, bijvoorbeeld het inzaaien van gras? Welke bodembedekking is, volgens LOB, de beste voor een asstrooiveld?

3. Is de Inspectie Richtlijn Lijkbezorging 3e herziene druk nog van toepassing voor het bepalen van het aantal verstrooiingen per jaar? De begraafplaats meet 31 are en 15 centiare. De norm waar wij gebruik van willen maken is 90 verstrooiingen per hectare per jaar. Dat zou voor ons 28 verstrooiingen betekenen (namelijk 31.15/100 x 90= 28). Dan zouden we niet met milieuregels te maken hebben, is dit juist?

ANTWOORD

1.U geeft aan dat u op uw begraafplaats een permanent strooiveld wilt aanleggen. De LOB raadt u aan om een vergunning aan te vragen waarbij de hele oppervlakte van de begraafplaats aangewezen wordt als locatie waar permanent as verstrooiingen toegestaan zijn. U voorkomt hiermee dat er problemen ontstaan doordat er teveel verstrooiingen op een te kleine oppervlakte uitgevoerd worden en het geeft u de mogelijkheid om ook as op een ander deel van de begraafplaats te verstrooien dan alleen op het strooiveld(je). Dit kan met name van belang zijn wanneer u asbussen wilt ruimen, welke vanuit een (urnen-)graf komen waarvan de rechten niet verlengd zijn. Deze as kan dan bij wijze van spreken ook verstrooid worden tussen de beplanting welke de begraafplaats omringd.

2. Er zijn geen speciale eisen die worden gesteld aan de bodem. Op alle grondsoorten kan en mag een as verstrooiing plaatsvinden. De as wordt opgenomen in de grond. En na verloop van tijd is niet meer zichtbaar dat er as verstrooid is. Hoe lang dat duurt is afhankelijk op welke wijze de as verstrooid wordt. Vanzelfsprekend heeft het de voorkeur om de verstrooiing op een zo groot mogelijke oppervlakte uit te voeren en de asbus niet op ‘een hoopje’ te legen. Dit is zowel voor de opname van de as tussen de begroeiing als voor het zicht op de begraafplaats gewenst.

Wat is de beste bodembedekking voor een strooiveld? Je kunt niet spreken over ‘de beste bodembedekking’. Bij beperkt aantal as verstrooiingen/jaar is het vooral van belang dat u bedenkt welke uitstraling u het strooiveld wilt geven. Wordt het een veldje dat begroeid is met gras dat u wekelijks meeneemt in de maaironde of wordt het een veldje met een meer natuurlijke uitstraling dat één of tweemaal per jaar gemaaid wordt, zodat bijvoorbeeld een bloemenmengsel de kans krijgt tot volle wasdom te komen. Wanneer het veldje nu begroeid is met bodembedekkers, zou dat ook zo kunnen blijven. Zeker wanneer het echt lage bodembedekkers zijn en er weinig asverstrooiingen uitgevoerd worden, hoeft dit de kwaliteit van de beplanting niet te schaden.

3. De Inspectie Richting lijkbezorging is jaren geleden ingetrokken en dus niet meer van toepassing. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag voor een permanent strooiveld volgende de meeste gemeenten echter nog steeds de normen zoals deze destijds golden. De norm van 90 verstrooiingen per hectare op jaarbasis kunt u dus als uitgangspunt aanhouden zonder in problemen te komen.

Aanvullend vestig ik nog wel uw aandacht op uw reglement. Wanneer u een permanent strooiveld op uw begraafplaats heeft, dient u ook het reglement te actualiseren en vanzelfsprekend ook een tarief voor de asverstrooiing vast te stellen en dat op te nemen in uw tarieven overzicht.

IW
22 november 2021