Aanpassing beheersverordening

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Bij het verlengen van grafrechten (ten opzichte van een eerdere vestiging, dan wel een eerdere verlenging) is er sprake van toepassing van een vernieuwde / aangepaste beheersverordening op onze gemeentelijke begraafplaats. Vraag is of dat mag en of de beheerder de aanpassingen mag opleggen aan de rechthebbende bij de huidige verlenging? De wijziging betreft onder meer dat er met ingang van de nieuwe beheersverordening door rechthebbende betaald dient te worden voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, waar dat eerder niet aan de orde was.

ANTWOORD

Concreet is het zo dat de gemeenteraad de beheers verordening vaststelt. Dus ook – met een nieuwe versie – de wijzigingen bepaald. Je moet je bedenken dat een beheersverordening lokale wetgeving betreft en dat de raad deze eenzijdig mag aanpassen (namens de inwoners van Zeist, dat is wettelijk zo geregeld in NL).  Aangegane verplichtingen (en dus rechten) in de eerdere verordening, waarvoor bijv. al enige jaren (vooruit) is betaald, mag de raad niet zomaar aanpassen. Misschien wel op papier t.a.v. nieuw aan te gane grafrechten, maar altijd met uitloop van het uitvoeren van de verplichting tot de laatste rechthebbende die het grafrecht heeft gevestigd op basis van die eerdere versie van de verordening.

Wat van belang is bij een nieuwe versie van een beheers verordening is communicatie vanuit de gemeente c.q. begraafplaats daarover met rechthebbenden. Publiceren in de lokale krant, het gemeenteblad, op jullie website, misschien bij grote aanpassingen zelfs met een mailing naar alle rechthebbenden. Je staat wat steviger, wanneer je daar naar kunt verwijzen.

En bij voorkeur niet pas informeren wanneer verlenging aan de orde is, maar op moment van besluitvorming c.q. de ingangsdatum. Dan kunnen rechthebbenden de wijzigingen tot zich nemen en evt. meenemen in de besluitvorming m.b.t. al dan niet verlengen van de grafrechten. Evt. vragen/opmerkingen die men dan heeft kan worden gesteld en beantwoord. Dat verhoogt de binding tussen rechthebbenden en beheerder/begraafplaats en verkleint de kans op teleurstelling als het moment daar is. Ik weet niet of dit is gebeurd en wanneer de laatste aanpassing is geweest van de verordening (is er een gedateerde versie?).

In dit geval dient een rechthebbende te gaan betalen voor iets wat eerder niet als separate post gefactureerd werd. Misschien zaten de kosten voor het onderhoud van het terrein eerder in het tarief voor grafrecht verdisconteerd?  Hoe dan ook, volgens de nieuwe/huidige verordening (en de tarievenlijst !) wordt dit nu apart berekent.

Bij verlenging van grafrechten, zal het contract met de rechthebbende worden afgesloten en het grafrecht voor wederom een bepaalde periode worden gevestigd, op basis van de nu geldende/actuele beheersverordening. Met daarin opgenomen die ‘extra’ kosten (en misschien de ‘extra’ inspanningen’). Ergo, ja – dat mag opgelegd worden.


7 februari 2023