Aansprakelijkheid bij calamiteit grafdelven

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Het College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente S.-L. wil graag volledige duidelijkheid verkrijgen omtrent juridische aansprakelijkheid in het geval een (ernstige) calamiteit plaatsvindt met grafdelvers tijdens het graven van een graf in de hieronder beschreven situatie.
 
Die situatie is als volgt:
 
De uitvaartleider verbonden aan de plaatselijke begrafenisvereniging legt het contact met Dhr. S.W, die belast is met het vragen van de grafdelvers (dit op verzoek van het Coll. van Kerkrentmeesters).
De grafdelvers worden echter betaald door de penningmeester van de begrafenisvereniging en draagt ook de sociale inhoudingen af.
 
In deze situatie lijkt/is het College de uiteindelijke opdrachtgever en draagt derhalve ook de verantwoordelijkheid c.q aansprakelijkheid.
 
Toch is in deze situatie onduidelijk wie de directe opdracht geeft én doet de begrafenisvereniging de betaling van de grafdelvers.
Kan deze situatie in geval van calamiteit met de grafdelvers juridische onduidelijkheid geven ten aanzien van aansprakelijkheid?
En zo ja, wat zijn de te nemen maatregelen?
 
Gaarne verzoeken wij u bovenstaande situatie te beoordelen en, indien mogelijk, ons duidelijkheid te verschaffen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het College van kerkrentmeesters,
 
J. R.

 
De uitvaartleider verbonden aan de plaatselijke begrafenisvereniging legt het contact met Dhr. S.W, die belast is met het vragen van de grafdelvers (dit op verzoek van het Coll. van Kerkrentmeesters).
De grafdelvers worden echter betaald door de penningmeester van de begrafenisvereniging en draagt ook de sociale inhoudingen af.
 
In deze situatie lijkt/is het College de uiteindelijke opdrachtgever en draagt derhalve ook de verantwoordelijkheid c.q aansprakelijkheid.
 
Toch is in deze situatie onduidelijk wie de directe opdracht geeft én doet de begrafenisvereniging de betaling van de grafdelvers.
Kan deze situatie in geval van calamiteit met de grafdelvers juridische onduidelijkheid geven ten aanzien van aansprakelijkheid?
En zo ja, wat zijn de te nemen maatregelen?
 
Gaarne verzoeken wij u bovenstaande situatie te beoordelen en, indien mogelijk, ons duidelijkheid te verschaffen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens het College van kerkrentmeesters,
 
J. R.

Antwoord:

 Geacht Gollege, Ten alle tijde is de eigenaar van de begraafplaats verantwoordelijk voor hetgeen uitgevoerd wordt op de begraafplaats. Als er werkzaamheden uitgevoerd worden dienen deze te voldoen aan veiligheidseisen, Arbo-wetgeving en wettelijke eisen. Het is daarom verstandig dit bij opdrachten te vermelden. Bij het delven van graven zijn er wettelijke eisen t.a.v. de diepte van het graf e.d. Maar er moet ook veilig gewerkt worden.(Arbo). Ik verwijs naar onze handleiding “Veilig en gezond werken op begraafplaatsen” (zie puclicaties). Ook tijdens een begrafenis dient het publiek op veilige wijze bij het graf te kunnen komen. Met vriendelijke groet,

Arie van Kooten
9 november 2009