Afname DNA vanuit stoffelijke resten

Rubriek: OverigOnderwerp: Overige vragen

VRAAG

Waaraan moet ik als beheerder denken c.q. voldoen bij een verzoek tot afname van DNA vanuit stoffelijke resten die liggen begraven op onze (gemeentelijke) begraafplaats?

ANTWOORD

In deze specifieke situatie is er sprake van een particulier graf waarvan de rechten reeds (lang) verlopen zijn. Voor de afname van botmateriaal ten behoeve van DNA onderzoek zouden de stoffelijke resten opgegraven moeten worden vanuit dit graf. Er is in dit geval geen sprake van een ruiming, maar van een opgraving waarvoor op grond van artikel 29 Wlb een vergunning van de burgemeester voor vereist is. De vergunning kan aangevraagd worden door de belanghebbende bij de onderzoek naar DNA. Echter, de Wlb schrijft voor dat stoffelijke resten op een begraafplaats ter aarde moeten worden besteld, of worden gecremeerd. Wanneer (delen van) stoffelijke resten de begraafplaats verlaten, zou dit alleen op gerechtelijk bevel mogelijk zijn. Artikel 30 Wlb is niet van toepassing want het gerechtelijk bevel heeft geen betrekking op een strafrechtelijk onderzoek. Vergunning tot opgraving is dus wel vereist.

Kortom, de aanvrager dient ontheffing aan te vragen van de verplichting om delen van stoffelijke resten op een begraafplaats ter aarde te bestellen. De Wlb kent geen procedure dat de burgemeester of een officier van justitie deze vrijstelling kan verlenen. Een gerechtelijk bevel is dan een geëigende methode om toch DNA afname te kunnen bewerkstelligen.

IW apr23
18 maart 2024