Afstand tussen begraafplaats en bebouwing

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Mijne heren,
Als beheerder van het L. te H. verzoek ik U om mij de nodige info te verstrekken m.b.t. het volgende: Het L. is gelegen in het centrum van H. en behoeft een geringe uitbreiding, maar stuit op de moeilijkheid : hoever kan deze uitbreiding plaatsvinden zonder in conflict te komen met de omringende bebouwing? Daarom mijn vraag: welke afstand moet er worden aangehouden tussen de erfgrens van het kerkhof en de belendende percelen ? Met belangstelling zie ik een bericht van U tegemoet, waarvoor bij voorbaat mijn grote dank.
J.Th. B.

Antwoord:

Geachte heer B.,
op onze website onder de knop – Bibliotheek – kunt u de Inspectierichtlijn Lijkbezorging vinden van het ministerie van VROM. Hierin staan aanbevelingen met betrekking tot de afstand tussen bebouwing en begraafplaats, geluidshinder etc.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
7 oktober 2005