'Altijddurend' (graf-)onderhoud ...

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: e. Onderhoud / beheer

VRAAG

In het verleden is voor een graf een “Akte van grafonderhoud” uitgegeven en bevestigd door een notaris, waarin is overeengekomen dat er “altijddurend” onderhoud is. Overlijden heeft plaatsgevonden in 1985.

Ik ben benieuwd hoe ik dit moet zien ten aanzien van:

  • De kosten, hoeft hier nooit meer iets voor betaald te worden?
  • Wie is rechthebbende op deze graven?
  • Mag hier opnieuw in begraven worden, en zo ja, vervallen dan de in de akte opgenomen bepalingen?

Zelf vind ik het wel heel bijzonder dat een notaris niets opneemt met verwijzing naar een reglement, en dat er bij “altijddurend” niet wordt vermeld wat er gebeurt als de begraafplaats wordt gesloten.

ANTWOORD

Uit je vraagstelling begrijp ik dat je nog steeds bezig bent met het op orde brengen van de grafadministratie, waarbij de erfenis van voorgangers tot hoofdbrekens leidt. De in 1985 overleden mevrouw XX heeft in 1960 goed willen regelen dat het graf waarin haar zoon begraven is en het graf waarin haar man begraven is voor zeer lange tijd in stand gehouden worden. Zelf is zij in 1985 ook begraven in het graf waarin haar overleden echtgenoot al in 1937 begraven was. Zij heeft de instandhouding van de graven via een notariële akte geregeld.

Voor de beantwoording van je vragen heb ik jullie Regelement ook geraadpleegd.

Tot 2009 werden grafrechten voor onbepaalde tijd uitgegeven. Dit betreffende graven zijn dus graven voor onbepaalde tijd, grafrechten hoeven niet meer betaald te worden. Het Reglement geeft wel aan dat grafrechten na het overlijden van de rechthebbende overgeschreven moeten worden, maar ik begrijp dat dat niet gebeurd is na het overlijden van mevrouw in 1985. In principe zou je gebruik kunnen maken van het jullie recht om het grafrecht vervallen te verklaren. Echter, in 1960 is een notariële akte opgemaakt waarin het College van Kerkvoogden zich verplicht heeft om beide graven eeuwigdurend in onderhoud te houden. Dat kan alleen wanneer zij de graven in stand houdt.

In 1985 had – na het overlijden van mevrouw XX – het grafrecht op naam het College van Kerkvoogden overgeschreven moeten worden. Ik adviseer je om dat alsnog in orde te maken. Kosten kunnen niet meer in rekening gebracht worden. De vraag is ook bij wie je kosten in rekening zou kunnen brengen. Jullie hebben immers zelf in 1960 de verantwoording van beide graven voor je rekening genomen én in 1960 hiervoor het (toen niet geringe) bedrag van 600 gulden voor ontvangen.

Mag er dan nog in de graven begraven worden? De rechthebbende beslist hierover. In theorie kan het College dus besluiten om opnieuw in deze graven te doen begraven. Echter onder de voorwaarde dat de grafmonumenten in stand blijven en door het College onderhouden worden. In de akte is geen voorbehoud gemaakt dat er na de begraving van mevrouw XX niet nogmaals in één van de graven begraven zou mogen worden. De vraag is of dat kies is. Persoonlijk denk ik van niet. De intentie van mevrouw was in 1960 duidelijk: de graven lang in stand houden, zelfs altijddurend. Vanzelfsprekend echter niet langer dan dat de begraafplaats begraafplaats is.

De grafmonumenten lijken in behoorlijk goede staat te zijn. Het is verstandig om de voegen in de leistenen dekplaten opnieuw aan te brengen en wanneer de banden losliggen, deze opnieuw vast te zetten. De monumenten vragen dan de komende 20 jaar nauwelijks tot geen onderhoud. Door deze actie uit te voeren voldoen jullie ook weer aan artikel 2a van hetgeen in de akte opgenomen is.

Kortom, de graven moeten in stand blijven. Er komen geen inkomsten binnen voor deze graven en het is verstandig om klein onderhoud aan de monumenten uit te voeren.

IW okt22
18 oktober 2022