restanten na ruiming

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: j. Ruimen / schudden

VRAAG

Als beheerder van een Katholieke begraafplaats vraag ik me af:  wat kan/ moet er gebeuren met stoffelijke resten die vrij komen bij het ruimen van graven – met de techniek van de het zeven van de grond.

ANTWOORD

Wanneer er op een graf geen grafrechten meer rusten, bepaald de houder van de begraafplaats of een graf fysiek geruimd wordt. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn omdat op die bepaalde locatie een boom gepland wordt of omdat, wanneer de begraafplaats officieel weer in gebruik genomen is, graven geruimd moeten worden voor her-uitgifte. Wat er bij een ruiming met de aangetroffen stoffelijke resten moet gebeuren is niet heel moeilijk. Het antwoord staat letterlijk in artikel 31, lid 3 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb):

Artikel 31

  1. Artikel 29 geldt evenmin bij het ruimen van graven, voorzover dit geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens dit artikel.
  2. Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats en na verloop van tien jaar nadat in het graf laatstelijk een lijk is geplaatst, en, indien het een particulier graf betreft, met toestemming van de rechthebbende op het graf.
  3. De overblijfselen der lijken worden op een begraafplaats ter aarde besteld of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd.

De stoffelijke resten (de overblijfselen der lijken) worden op een begraafplaats ter aarde besteld. In de praktijk zal dit bijna altijd dezelfde begraafplaats zijn als dat de geruimde graven zich bevinden. Dat hoeft echter niet, het kan ook een andere begraafplaats zijn. Cremeren van de stoffelijke resten kan alleen wanneer de nabestaanden daar geen bezwaar tegen hebben. Daar ga ik in dit kader verder niet op in, wanneer u daar vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen. De stoffelijke resten kunt u bij een ruiming onder de onderste begraaflaag van het graf terugplaatsen. Dat is een oude vorm van ruimen welke veelvuldig gehanteerd wordt. Wanneer er sprake is van het gelijktijdig ruimen van meerdere graven, wordt er vaak gebruik gemaakt van een verzamelgraf. De stoffelijke resten van meerdere personen worden gezamenlijk in een verzamelgraf ter aarde besteld. Het is raadzaam om de locatie van het verzamelgraf goed vast teleggen zodat uw opvolgers bij latere graafwerkzaamheden niet onverwacht op een grote hoeveelheid stoffelijke resten stuiten. Vanzelfsprekend horen alleen stoffelijke resten in een verzamelgraf thuis. Kist- en kledingresten dienst apart afgevoerd en vernietigd te worden.

IW nov23
30 november 2023