Beleidsregels begraven op eigen terrein

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Dag Pauline, de gemeente W. is voornemens beleidsregels vast te stellen indien nieuwe verzoeken begraven op eigen terrein binnenkomen. Hierover heb ik een aantal (praktische) vragen: 1) Beschikt het LOB over een lijst van gemeenten die reeds beleidsregels hieromtrent hebben vastgesteld? Zo ja, welke gemeenten? De bijzondere begraafplaats dient te voldoen aan de eisen opgenomen in de Wlb. Ik denk dan zelf aan het houden van een register van begraven lichamen. 2) Maar zou de houder van die bijzondere begraafplaats ook een verordening of reglement op moeten stellen? – waarin bijv. opgenomen wordt: – of er sprake zal zijn van uitgifte eigen graven dan wel algemene graven; – regels m.b.t. afmetingen grafmonumenten, niet zijnde bouwwerken; 3) Zou van ieder eigen graf bijgehouden moeten worden wie de rechthebbende is op het graf? Of zou in het geval de gemeente “in moet grijpen” volstaan kunnen worden met het vooraf overleggen van een beheersplan (wie neemt het (toekomstig) beheer op zich)? Vriendelijk vraag ik je deze te beantwoorden. Bij voorbaat dank, B. H.

Antwoord:

B, de LOB heeft geen lijst van gemeenten met beleidsregels mbt begraven op eigen terrein. Voor deze begraafplaatsen gelden exact dezelfde wettelijke bepalingen als alle andere bijzondere begraafplaatsen. Het spreekt dus voor zich dat er bekend is en geregistreerd wordt wie er begraven is. Meestal betreft het hier een of enkele familiegraven op eigen grond, dus een verordening is natuurlijk een beetje onzin. Van belang is inderdaad of de oprichter/stichter/houder van de begraafplaats kan aantonen de graven gedurende langere tijd te kunnen beheren. Zie verder ook LOB rubriek Vraag en antwoord, rubriek 4, vraag Begraven eigen tuin, voor wat betreft de voorwaarden voor gemeentelijke aanwijzing. Verder lezen: Thematisch Handboek Lijkbezorging, hoofdstuk 5 Begraving, hst.5.8.1 bijzondere begraafplaatsen. SDU Vermande. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
28 januari 2007