Beoordeling aangeboden grond

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Ik zou ik uitsluitsel willen verkrijgen over ‘aangeboden grond’ voor de uitbreiding van de r.k. begraafplaats in L.. De gemeente C., waartoe L.behoort, heeft een drietal rapportages laten opstellen van grond die in de onmiddellijke omgeving van het uit te breiden kerkhof vrij komt. Mijn vraag: kan ik het LOB inschakelen voor de beoordeling en een advies ? Is het – bij ja – mogelijk dit binnen een termijn van 5 weken te realiseren? Graag uw reactie, K. B.

Antwoord:

Beste K., wij kunnen als LOB geen beoordeling doen van de te leveren grond. Wel kan ik je een aantal componenten noemen waaraan de grond moet voldoen wil deze geschikt zijn voor begraven. Ik heb dat ooit eens opgevraagd ter illustratie bij een artikel hierover in de Begraafplaats. Componenten: – grondsoort is zand (matig grof) – zandeisen: M50 210 – 300 mu (mu is de korrelgrootte) – leemgehalte (dit is granulaire delen kleiner dan 50 mu) mag maximaal 5% bedragen (liever lager) – organische stof gehalte mag maximaal 1% bedragen (liever lager) – het zoutgehalte van het te leveren zand mag maximaal 200 mg CL (chloor) per kg droge stof bedragen Hoop dat je hier iets aan hebt, vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
23 april 2007