Beschikbaar stellen administratieve gegevens?

Onderwerp: Overig

Vraag:

Wij hebben een verzoek gekregen om onze administratieve gegevens beschikbaar te stellen met als achtergrond genealogie. Het gaat om de volgende gegevens: Grafnr., Voornaam en achternaam overledene, geb. en overlijdensdatum. Zij willen daarbij foto’s maken van de grafstenen en de gegevens via een site beschikbaar stellen aan genealogen. Volgens hen zijn hiervan al enkele sites beschikbaar. Zijn deze sites bij de LOB bekend. Hoe zit het met de wet op privacy? Hoe staat de LOB tegenover dit soort verzoeken. Met vriendelijke groet A.van W.

Antwoord:

Geachte mevrouw van W., In de Wet op de lijkbezorging, artikel 27 staat dat de houder van een begraafplaats een register moet bijhouden van alle daar begraven lijken met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn. Daar staat ook dat dit register openbaar is. Iedereen die dat wil kan dus informatie opvragen over overledenen en hun graf. Dat betekent niet dat het register in zijn geheel ter inzage moet worden gegeven; vaak kan dat ook niet omdat het deel uitmaakt van de hele administratie die niet openbaar is. U bent dus geenszins verplicht om aan het verzoek van die internet site te voldoen. Als men iets over een specifieke overledene wil weten, dan kan dat, maar u hoeft niet uw hele administratie voor ze te gaan kopiëren. Wat betreft de foto’s: er zijn begraafplaatsen die in hun verordening of reglement een bepaling hebben opgenomen dat het maken van foto’s niet gewenst is. Het is vaak niet prettig voor de nabestaanden als er zomaar foto’s van het grafmonument en met de naam van de overledene erop worden gepubliceerd. Maar erg veel kun je daar niet tegen ondernemen. Het valt niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens omdat deze gaat over levende personen. Hiervan is de informatie beschermd, je mag niet zo maar de namen, adressen en gegevens over bijvoorbeeld wie welke grafrechten op naam heeft openbaar maken. Maar de teksten op grafzerken vallen niet onder privacygevoelige informatie omdat het overledenen betreft. Omdat de begraafplaats een openbaar toegankelijk terrein is valt ook de publicatie van foto’s moeilijk tegen te houden. Het is mij niet helemaal duidelijk wat de nut en noodzaak is van deze internetsites die zich met deze zgn. overledenenregisters bezighouden. En u bent zeker niet verplicht om er aan mee te werken. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
13 november 2006