Dementerende rechthebbende

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Er een verzoek is gekomen om iemand te begraven in een bestaand graf. In dit graf is nog ruimte voor één persoon. De wettelijke rechthebbende is dement en kan geen toestemming meer verstrekken. In dit graf liggen haar ouders. Naar wie gaat nu formeel het recht om als rechthebbende toestemming te verlenen? Zijn dit broers of zussen van de demente dame of zijn dit de kinderen van de demente dame.

ANTWOORD

Bepalend in deze situatie is wat hierover in de verordening staat. U reageert namens een gemeente, dus waarschijnlijk is de verordening afgeleid van het model dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitbrengt. In dit model staat het volgende omschreven:

Artikel 17. Overschrijving van verleende rechten

  1. Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon.
  2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.
  3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het particuliere graf te doen vervallen.
  4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het particuliere graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een particulier graf dat inmiddels is geruimd.

In het eerste lid van dit artikel staat dat de rechthebbende van een graf de rechten kan laten overschrijven naar een ander persoon (persoon of bedrijf, stichting). Meer wordt hierover niet vermeld. Met andere woorden, niet u bent aan zet, maar de rechthebbende. De rechthebbende kan iedere persoon aanwijzen als zijnde een nieuwe rechthebbende. De beheerder heeft hier geen rol in.

U meldt dat de rechthebbende dement is en niet meer in staat is te handelen in deze. In zo’n situatie kan meestal door een notaris een vertegenwoordiger worden aangewezen. Iemand is overigens wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt. Zie voor details: https://dementie.nl/wilsbekwaamheid/wilsbekwaamheid-bij-dementie.

De familie is dus aan zet:

  • Is de persoon daadwerkelijk wilsonbekwaam
  • Als dit het geval is dient (in eerste instantie) contact te worden opgenomen met een notaris om een vertegenwoordiger aan te wijzen die de zaken gaat behartigen.


9 februari 2021