differentiatie termijnen grafrechten

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Tot nu verleenden wij een grafrecht standaard voor twintig jaar. Kunnen wij dat ook standaard voor tien jaar doen?

ANTWOORD

U stel een vraag over de eerste uitgiftetermijn voor een particulier graf. U vraag of u in plaats van een eerste uitgifte voor 20 jaar, een uitgifte voor 10 jaar mag doen. Het korte antwoord op uw vraag is: Ja, dat mag.

Voor zo’n kort antwoord bent u echter geen lid van de LOB. Dat antwoord staat ook letterlijk in artikel 28 Wet op de lijkbezorging (Wlb). Dat artikel geeft in lid 1 aan:

Artikel 28

  1. Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Het recht kan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste tien jaar worden verleend. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed.

Uw vraag roept wel vragen op. Wilt u standaard alleen grafrechten voor 10 jaar uitgeven of wilt u deze mogelijkheid toevoegen in uw reglement. Op internet trof ik wel uw tarievenlijst voor dit jaar aan, maar helaas geen regelement van de begraafplaats. Uit uw tarievenlijst haal ik dat u nu werkt met een standaard eerste uitgiftetermijn grafrecht voor 20 jaar. Verlengen kent een vaste termijn van 10 jaar. Voor de afkoop van het onderhoud gelden dezelfde termijnen. Het is de laatste jaren gebleken dat zowel bij de uitgifte van grafrecht of bij de verlenging van grafrecht, nabestaanden / rechthebbende keuzes willen kunnen maken.

U kunt in artikel 28 Wlb lezen dat grafrecht voor bepaalde tijd voor minimaal 10 jaar gevestigd kunnen worden, gelijk aan de wettelijke grafrusttermijn. Termijnen van 15, 20, 30 of willekeurig welke termijn, mag ook. Dit moet wel in een reglement vastgelegd worden. Verlengingen mogen wettelijk met een minimale periode van vijf jaar tot maximaal 20 jaar. De ervaring heeft geleerd dat er een categorie mensen is, die wel begraven zouden willen worden, maar onvoldoende financiële middelen hebben om grafrechten en onderhoudsrechten voor een langere periode vooruit te betalen. Juiste deze categorie mensen zijn gebaat bij differentiatie in uitgiftetermijnen. Het advies is om dat mogelijk te maken. Stel in het reglement vast dat grafrecht uitgegeven wordt voor 10, 15, 20, 25 of 30 jaar (of welke maximale periode u ook wilt). Breng die differentiatie ook aan bij de verlengingstermijnen. Werk hier ook met stappen van vijf jaar. Dus 5, 10, 15 en 20 jaar. De praktijk heeft geleerd dat er meer graven verlengd worden wanneer er keuzemogelijkheid is. De categorie rechthebbenden welke nu afstand doen wanneer verlenging aan de orde is omdat 10 jaar te begrotelijk voor hen is, kunnen wellicht wel vijf jaar betalen. Daarnaast is er een categorie rechthebbenden wel een zo lang mogelijke termijn willen verlengen. Die kunt u van dienst zijn met een verlengingstermijn van 20 jaar.

Kortom, de Wlb geeft u veel mogelijkheden. Raadzaam is wanneer u termijnen wil wijzigen ten opzichte van de huidige 20 en 10 jaar om dit zorgvuldig vast te leggen in uw reglement. Hiermee kunt u onduidelijkheden en problemen voorkomen.

IW dec22
7 februari 2023