Eigendom grafstenen op een begraafplaats?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw, Onlangs las ik in 1 van de noordelijke dagbladen  iets over de eigendomssituatie van grafstenen op de begraafplaats. Tot nu toe hebben wij altijd gewerkt met de redenatie dat na plaatsing van een grafsteen het eigendom direct overgaat naar de gemeente. Dit omdat dan in de toekomst de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de grafstenen te allen tijde is geborgd. We konden met deze instructie de vergelijking trekken met een Woningstichting die woningen verhuurt. Het enigste verschil was dan, dat de keuze en het plaatsen van een grafsteen op een begraafplaats werd overgelaten aan de belanghebbende van een graf en bij huurwoningen een woningstichting bepaalt hoe deze in hun fysieke vorm eruit komen te zien. Nu schrijft een journalist iets anders dat met de wijziging van de wet op de Lijkbezorging te maken zou hebben? Wij hebben ervaring met het verwijderen van grafstenen bij het opzeggen, vervallen van grafrecht. Daarbij bieden wij ook de mogelijkheid of de eventuele belanghebbende belangstelling heeft voor de nog aanwezige grafsteen. Deze dragen wij dan (m.b.v. een formulier, lees: contract) in eigendom over aan deze belanghebbende. Zo wordt het mogelijk gemaakt dat de steen (op eigen rekening en risico van de belanghebbende) van het graf verwijderd kan worden en elders een plaats kan krijgen.Hoe moeten wij dit nu rijmen met dit artikel? Heeft u voor ons een aanbeveling? Met vriendelijke groet, H. V.

Antwoord:

Geachte heer V.. U stelt ons een vraag over de eigendom van de grafbedekking.Alhoewel u niet precies aangeeft wat de betreffende journalist schrijft heb ik de neiging te veronderstellen dat hij gelijk heeft.Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010 is er een wijziging opgetreden.Per die datum, zo stelt de wet, blijven grafstenen eigendom van diegene die opdracht gaf voor plaatsing. Ze worden dus niet meer automatisch eigendom van de begraafplaats. Dat geldt tot het moment dat er geruimd mag worden. Tot dat tijdstip mag de eigenaar er mee doen wat hij/of zij wil, bijvoorbeeld laten verwijderen en verkopen voor hergebruik. Daarna behoort het monument toe aan de eigenaar van de begraafplaats.In genoemde wetswijziging werd verzuimd te regelen dat dat ook gold voor alle grafbedekkingen geplaatst voor 1 januari 2010.Met de zgn. Reparatiewet is dat nu ook geregeld per 1 maart a.s. U zult uw procedure van vervallen grafrecht e.d. dus enigszins moeten aanpassen. Daarnaast is het altijd nuttig en wenselijk om in contact te treden met uw afdeling Voorlichting om te bespreken hoe u het beste publiciteit kunt geven aan deze wijziging. Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
8 februari 2011