Financiering uit te voeren activiteiten (naast onderhoud) op gemeentelijke begraafplaats

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: e. Onderhoud / beheer

VRAAG

Op de gemeentelijk begraafplaats XX te YY hebben we een aantal acties in het vooruitzicht en ik zou graag een vraag willen stellen over de financiering daarvan. Wij hanteren een verplicht lege voor grafonderhoud, zie onderstaande omschrijving welke wij hanteren.

Tarieven onderhoud

Het onderhoud van de grafbedekking wordt verplicht door de gemeente overgenomen en uitgevoerd. Dit onderhoud houdt in: spuiten van de steen tegen alg, zorg voor de winterharde beplanting op het graf, verwijderen van blad, ophogen en aanvullen van de grond bij verzakken van het graf en het verwijderen van onkruid (volgens B niveau van de normen van de CROW).

Nu gaan we een aantal acties uitvoeren:

  1. Collectieve ruiming (stoffelijke resten)
  2. Bovengronds ruimen (afnemen monumenten)
  3. Herbestemming verlopen algemene graven (Collectieve ruiming)

Mag ik deze acties bekostigen uit de voorziening welke we hebben voor grafonderhoud of zal dit uit de lopende begroting betaald moeten worden?

ANTWOORD

Je stelt een vraag of de onderhoudsvoorziening ingezet mag worden voor de collectieve ruiming van graven. Het korte antwoord is: nee.

Er wordt een verplichte onderhoudsbijdrage in rekening gebracht en de inkomsten worden gestort in een voorziening, begrijp ik uit bovenstaand bericht. Er is precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden hiervoor uitgevoerd worden. Voor een deel betreft dat algemeen onderhoud van de begraafplaats – denk hierbij aan het blad ruimen en het verwijderen van onkruid. Daarnaast neemt de begraafplaats de verplichting op zich om te steen (het grafmonument) te reinigen van alg (de vraag hierbij is met welke frequentie), onderhoud van winterharde beplanting buiten de toegestane afmetingen van het graf, stellen en ophogen van het graf(-monument). De kosten welke gemaakt worden voor deze werkzaamheden moeten betaald worden uit de jaarlijkse vrijval uit de voorziening. Of de vrijval voldoende is om alle kosten de dekken bepaald mede de kostendekkendheid van de begraafplaats.

De kosten welke gepaard gaan met het ruimen van grafmonumenten behoren reguliere bedrijfskosten te zijn en uit de lopende exploitatie gefinancierd te worden. Als het goed is, is hier een post in de begroting van de begraafplaats voor opgenomen.

Wanneer particuliere graven in eerste instantie alleen bovengronds geruimd worden, vindt de fysieke ruiming van de stoffelijke resten individueel plaats wanneer een dergelijk graf opnieuw (door een andere familie) in gebruik genomen wordt. De ruiming wordt dan gecombineerd met het gereedmaken van het graf voor een nieuwe begraving. De eventuele extra kosten welke dit met zich meebrengt behoren ook tot de reguliere exploitatie en hoeven niet separaat opgenomen te worden in de begroting. Het zijn in dat geval onderdeel van de kosten welke gemaakt worden voor het ‘grafwerk’.

Grootschalige ruimingen van graven kunnen begrotingstechnisch anders benaderd worden. Bij gemeentelijke organisaties is het gebruikelijk dat hiervoor een krediet aangevraagd wordt, evenals voor de herinrichting van het betreffende grafveld. De kapitaalslasten behoren vanzelfsprekend wel weer in de begroting van de begraafplaats thuis.

Noot: jouw vragen roepen bij mij de vraag op hoe gemeente YY in het verleden de financiering van deze werkzaamheden begrotingstechnisch opgenomen heeft?

IW jan23
7 februari 2023