Geldt er in Nederland een wettelijke bedenktijd bij het vestigen van een grafrecht?

Rubriek: OverigOnderwerp: Overige vragen

VRAAG

Kan een familie terugkomen op haar besluit om een grafrecht te vestigen op een begraafplaats en zo ja, hoe lang na het ondertekenen van de grafakte kunnen ze hier op terugkomen?

ANTWOORD

Deze vraag heeft meer betrekking op ‘civiel recht’ en niet zozeer wat hierover eventueel is opgenomen in de Wlb. De LOB consulent is geen jurist en daarom voorzichtig met antwoorden.

We gaan er in deze vraagstelling en bij beantwoording ervan vanuit dat een familie de keuze heeft gemaakt voor een bepaalde locatie op een begraafplaats, dit contractueel heeft vastgelegd en daarop nu terug wil komen, zonder dat er al een begraving heeft plaats gevonden. Tevens nemen we aan dat er geen artikel m.b.t. bedenktijd is opgenomen in het reglement/verordening van deze begraafplaats.

Het besluit om een grafrecht te vestigen op uw begraafplaats is vergelijkbaar met c.q. betekent het aangaan van een huurovereenkomst t.b.v. een specifiek graf.  Bij het tekenen van een huurovereenkomst voor bijv. een woning, een bedrijfspand of een stuk grond is er geen sprake van bedenktijd (dit in tegenstelling tot een koop overeenkomst). Ook is het niet gebruikelijk om een bedenktijd op te nemen in zo’n huurovereenkomst.

Ergo, na tekenen van een akte van grafrecht kunnen beide partijen hier in principe niet zomaar van af. Slecht bij onduidelijke, onjuiste, onvolledige informatie verstrekking of – zoals dat heet – dwaling en bedrog door de ‘leverancier’, kan de familie cq. rechthebbenden in dit geval eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden.

Gevoelsmatig houdt de vergelijking van bijvoorbeeld huur van een woning en een toekomstig graf niet geheel stand. Indien de familie c.q. rechthebbenden toch, om hen moverende redenen, terug wil komen op het eerdere besluit, dan is het advies om met de familieleden in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. In redelijkheid qua termijn en financieel, zie bovenstaande. Misschien zijn er meer gegadigden voor de plek van het beoogde graf, waardoor u als begraafplaats geen (financiële) schade lijdt. Enige coulance kan dan een betere keus zijn t.o.v. het iemand houden aan aangegane rechten en plichten.  Dit is echter uiteraard mede afhankelijk van de opstelling van de familie.

EK feb22
22 februari 2022