Gemeente vergat grafrechten te verlengen

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Vorig jaar november heb ik de begraafplaatsadministratie overgenomen van de afdeling burgerzaken. Geen probleem dacht ik. Maar dit bleek anders te zijn. Wat is namelijk het geval. Ik ben momenteel bezig met het verlengen van grafrechten. Nu blijkt dat de afdeling burgerzaken vanaf eind jaren 80 geen grafrechten meer heeft verlengd. Ik ben dus begonnen met het verlengen van grafrechten die in 2007 en 2006 verlopen zijn. Dit ging helemaal goed. Maar met de grafrechten die in 2002 – 2005 afgelopen zijn geeft dit problemen. Ik krijg namelijk problemen met de rechthebbenden die wel willen verlengen vanaf 2007 en niet vanaf 2002 want zo zeggen ze dat ze van de 10 jaar die ze mogen verlengen al 5 jaar kwijt zijn. Als dit al problemen geeft, hoe moet het dan wel met de grafrechten die in bv 1990 zijn verlopen? In onze verordening staat het volgende vermeld: Artikel 13 Termijnen eigen graven 1. Burgemeester en wethouders verlenen, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig jaar het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het eigen graf is uitgegeven. 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van 10 jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. 3. Het in dit artikel bedoelde recht kan niet langer gelden dan tot het tijdstip, waarop het terrein feitelijk aan zijn bestemming als begraafplaats zal zijn onttrokken. 3. Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan een rechthebbende worden verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 15, eerste lid. Verlening van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. Met vriendelijke groet, T. K.

Antwoord:

Geachte heer K., ik vrees dat ik in dezen de rechthebbenden gelijk moet geven die niet met terugwerkende kracht wensen te betalen. We pakken even de Wet op de lijkbezorging erbij: Artikel 28 lid 1 luidt als volgt:  Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Het recht kan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van tenminste twintig jaren worden verleend. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaren voor het verstrijken van de termijn, verlengd, doch telkens voor niet langer dan tien jaren. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed. In feite is deze bepaling de grondslag voor artikel 13 lid 1 en lid 2 in uw beheersverordening. Maar artikel 28 van de Wlb gaat verder:  Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid. Blijkt het adres onbekend, dan geschiedt de mededeling door aanplakking daarvan bij het graf en de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft aangeplakt tot het einde van de termijn waarvoor het uitsluitend recht op een graf werd gevestigd. Uw gemeente is dus ernstig in gebreke gebleven door de rechthebbenden niet tijdig te informeren over het naderende einde van de lopende grafrechttermijn en hen de kans te geven tijdig te verlengen. Dat u de verlenging van de grafrechten nu oppakt is een mooie zaak, maar u kunt van de rechthebbenden niet verwachten dat ze voor de nalatigheid van de gemeente betalen. U heeft in feite de grafrechten stilzwijgend door laten lopen, door hen niet te wijzen op het aflopen van de termijn. Ik zou dus iedereen zo snel mogelijk aanschrijven met de mededeling in welk jaar de grafrechten eigenlijk verlengd hadden moeten worden, dat de gemeente hen verzuimd heeft daarvan in kennis te stellen, en dat u nu alsnog de gelegenheid biedt om dat met maximaal tien jaar te doen en dat u hen de achterliggende periode niet in rekening zult brengen, maar dat wanneer ze nu niet reageren dit als een verzoek tot afstand zal worden beschouwd en de grafrechten door B en W vervallen verklaard zullen worden. Dit laatste kan natuurlijk pas als u ook lid 3 hebt nagevolgd cq voldoende inspanning hebt geleverd de rechthebbende te achterhalen. met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
15 november 2007