Grafinformatie op internet

Onderwerp: Overig

Vraag:

Geachte heer / mevrouw, Op zoek naar meer gegevens over de familie W. kwam ik op uw website https://www.begraafplaats.nl/ uit. Vanuit de genealogische optiek is het kunnen beschikken over bronnen met correcte gegevens van vitaal belang. Internet is daarbij een bron waarbij zonder reistijd snel geografisch verspreide informatie kan worden geraadpleegd. Voor de genealogie zou het online kunnen beschikken over administratieve gegevens van graven een grote stap voorwaarts zijn. Daarom ben ik verbaasd dat uw website weinig aandacht besteedt aan het verspreiden van genealogische gegevens over graven (liefst met een foto van het graf). – Is het voor u mogelijk een dergelijk systeem in te voeren? – Zo niet, is het voor u mogelijk de diverse begraafplaatsen/kerkhoven te verzoeken zo’n systeem in te voeren? Gelet op de administraties van tegenwoordig zou men toch verwachten dat al veel van deze gegevens in computers zijn opgeslagen. Op internet heb ik al enkele begraafplaatsen digitaal geraadpleegd, maar deze hanteren allemaal hun eigen datamodel. Koppeling van bestanden wordt daardoor bemoeilijkt. Juist nu het digitaal verspreiden van informatie over graven nog in de kinderschoenen staat is standaardisatie van groot belang. Bovenstaande lijkt mij een perfecte aanvulling op hetgeen u nu al op internet aanbiedt. Ik verneem gaarne van u of er al een dergelijk publiek toegankelijk systeem bestaat en zo niet, of u invoering van zo’n systeem overweegt. Met vriendelijke groet, V. H.A. W.

Antwoord:

Geachte heer W., de LOB is een branchevereniging voor houders en beheerders van begraafplaatsen. Onze primaire taak is de uitwisseling van kennis en informatie ten behoeve van onze leden. Alle begraafplaatsen zijn verplicht om zelf een grafregister bij te houden met daarin de gegevens van de aanwezige overledenen, maar ze zijn geenszins verplicht om deze grafregisters te publiceren. Als Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen behoort het dan ook zeker niet tot onze prioriteit om hierin landelijke initiatieven te nemen. Los van de technische, organisatorische en financiele complicaties is maar de vraag waarom begraafplaatsen hiermee gebaat zouden zijn. De meeste nabestaanden stellen namelijk ook helemaal geen prijs op publicatie van dergelijke gegevens, velen ervaren dit als een schending van de privacy, zeker als er ook nog eens een foto van de grafsteen op internet wordt gezet. Onduidelijk is ook wie daar verder dan precies nog baat bij zou kunnen hebben. Want voor genealogische onderzoek is dit een nogal omslachtige omweg. Dan heb je aan louter grafinformatie niet zoveel. Want wat als het graf is opgeheven of geruimd? De gemiddelde looptijd van een graf is hooguit 40 jaar. Voor genealogische informatie kan men beter terecht bij de gemeentelijke en provinciale archieven. Daar worden over het algemeen ook de historische grafregisters bewaard. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
17 juni 2007