Grondprijs bij uitbreiding

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Pauline,
Zoals eerder besproken is de parochie —- te —– in gesprek met de gemeente over de mogelijke uitbreiding van het parochiële kerkhof. Daarbij dient zich een vraag aan rond artikel 40 lid 4 van de Wet op de lijkbezorging. In Artikel 40.4 is namelijk sprake van het ‘op redelijke voorwaarden in eigendom kunnen verwerven van grond benodigd voor uitbreiding een bijzondere begraafplaats’. Rond de verwerving van grond voor de uitbreiding van het kerkhof lijkt de gemeente namelijk te volharden in een tarief van Euro 185,00 excl. BTW per m2. Dat is namelijk het tarief dat volgens het gemeentelijke beleid wordt gehanteerd voor gronden ten behoeve van -sociaal/maatschappelijke- doelen binnen gemeentelijke bouwplannen. De gemeente plaats de uitbreiding van het kerkhof – vanuit financieel perspectief – niet in het verband van de gemeentelijke verplichting tot begraven. De vraag die zich aandient is: welke ervaring heeft de LOB met artikel 40.4 van de Wet op de lijkbezorging? Kan de gemeente hard vast blijven houden aan het genoemde tarief en hoe is de te verwachten opstelling van gedeputeerde staten hierbij? Uiteraard het verzoek een en ander vertrouwelijk te behandelen. Ik zie uit naar jouw reactie. ——-

Antwoord:

Beste —-,
Er zijn natuurlijk bijzondere begraafplaatsen die eerder met dit bijltje hebben gehakt, maar ik beschik niet over precieze informatie daarover. Punt is ook dat gemeenten in dit opzicht moeilijk te vergelijken zijn. Grond in het westen is duurder dan grond in het oosten, de tarieven voor ‘maatschappelijke’ doeleinden verschillen ook overal. Daarnaast is elke gemeente in feite vrij te vragen wat men wil! Dat het financiële perspectief hierbij leidend lijkt te zijn verbaast me ook niet echt, helaas. Want de gemeentelijke ‘verplichting’ tot begraven is voor velerlei uitleg vatbaar. Artikel 40 vloeit eigenlijk voort uit de artikelen 38 en 39 waarin geregeld is dat kerkgenootschappen het recht op een eigen begraafplaats hebben, maar de mate waarin de gemeente behulpzaam moet zijn bij de uitoefening van dat recht hangt ook samen met de overige begraafmogelijkheden in de buurt – het moet in redelijke verhouding staan met de beschikbare en benodigde ruimte. Ik kan me niet precies meer de situatie in jullie gemeente herinneren, maar mij staat bij dat jullie niet de enige begraafplaats zijn. Is er ook een algemene begraafplaats? Of nog een andere? Dan kan dat zo uitgelegd worden dat de gemeente allang voldoet aan haar verplichting om te (laten) voorzien in een begraafgelegenheid. De gemeente is hoe dan ook niet verplicht om kerkgenootschappen die een begraafplaats willen, anders te behandelen bij de grondverkoop dan bij andere sociale of maatschappelijke doeleinden. Het zou inderdaad interessant zijn of Gedeputeerde Staten hier een specifieke mening over heeft. Maar mij is geen jurisprudentie hierover bekend. Misschien is dit na te zoeken op www.rechtspraak.nl.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
3 september 2006