Her-begraving (vijf maanden na begraving)?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: i. Opgraven / herbegraven

VRAAG 1

Wij, algemene begraafplaats, krijgen het verzoek (vijf maanden na begraving) om iemand te herbegraven  op een kerkelijke begraafplaats in onze gemeente. De echtgenote had het idee om later gecremeerd en bijgezet te worden in dit graf. Zij is op dit besluit teruggekomen. Helaas is het niet mogelijk om nog een graf naast dat van haar man te kopen, vandaar nu dit verzoek.

Hier geldt toch gewoon de wettelijke grafrust van 10 jaar of is hier op één of andere manier een mogelijkheid?

ANTWOORD 1

Bovenstaande in aanmerking nemend zullen volgens mij de meeste burgemeesters geen toestemming verlenen.

De minimum grafrusttermijn bedraagt in Nederland inderdaad 10 jaar. Daarnaast is het echter voor de rechthebbende mogelijk om in ‘bijzondere gevallen’ een Verlof tot opgraven aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente waarbinnen de begraafplaats ligt. Vervolgens is het dus aan de gemeente om hiernaar te kijken. Belangrijke punten waarop gelet wordt:

  • Een verlof wordt in principe niet verstrekt als een overledene langer dan twee maanden (vanwege de ontbinding) of korter dan 10 jaar is begraven
  • Zijn de motieven van de aanvrager van voldoende gewicht

VRAAG 2

Ik zou graag willen weten hoe dit puur juridisch gezien in elkaar steekt.

De grafrusttermijn van 10 jaar heeft volgens mij betrekking op het niet mogen ruimen van een graf binnen die periode en niet op opgraven en daarna herbegraven of cremeren. In de wet op de lijkbezorging wordt geen minimum of maximum termijn voor het opgraven genoemd. Wel is er altijd toestemming van de burgemeester nodig. Zoals ik het begrijp ligt de bal volledig bij de burgemeester en is het juridisch gezien niet belangrijk hoe lang geleden de begrafenis heeft plaatsgevonden.

Als reden om geen verlof te verstrekken (als een overledene langer dan 2 maanden of korter dan 10 jaar geleden is begraven) wordt vaak de ontbinding van de stoffelijke resten genoemd.  Echter geldt dit als een juridische belemmering voor het opgraven (of alleen onaangenamer voor degene die het uitvoert en het vergt meer hygiënische voorzorgsmaatregelen)?

Ook is het mogelijk dat ‘in bijzondere gevallen’ een verlof tot opgraven wel mag worden aangevraagd.  Ik zou graag willen weten waar dit is vastgelegd en of het begrip ‘bijzondere gevallen’ nader gespecificeerd is.

ANTWOORD 2

Op 20 september 1999 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waarin wordt bevestigd dat uit het stelsel van de wet volgt, dat een burgemeester slechts dan vergunning verleent, indien er redenen bestaan die zwaarder wegen dan die welke de wetgever tot het algemene verbod tot opgraven hebben geleid (volksgezondheid, eerbied voor de stoffelijke resten, grafrust).
Het is dus aan de burgemeester om te bepalen of een vergunning tot opgraven wordt verleend.


9 februari 2021