Herbegraven asbussen

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

Vraag

Op onze Begraafplaats bevindt zich een urnengraf met daarin 2 urnen. Ze zijn daarin geplaatst in 2002 en 2012. Nu hebben wij het verzoek van gekregen om de urnen op een andere begraafplaats te herbegraven, vanwege andere familie die daar begraven ligt.

Mijn vraag is of dit zonder overheidstoestemming mag en zo ja, of daar voorwaarden aan verbonden zijn?

Antwoord

U schrijft dat in 2002 en in 2012 er urnen geplaats zijn in een urengraf. LOB gaat er vanuit dat er asbussen geplaatst zijn zonder dat deze in een (sier)urn gezet zijn. Het jaartal wanneer de asbussen geplaatst zijn is voor uw vraagstelling minder relevant. Wat wel relevant is, is de vraag wie de rechthebbende of belanghebbende op het urnengraf. In dit kader is artikel 63 lid 2 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) van belang. Dit artikel geeft aan:

Artikel 63

  1. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.

Wanneer de persoon die de verwijdering en herbegraving aanvraagt de rechthebbende op het urnengraf is, mag u de asbussen zonder probleem opgraven. Is echter iemand anders rechthebbende, dan moet die persoon schriftelijk toestemming geven voor het opgraven van de asbussen. Voor het opgraven van de asbussen is geen vergunning tot opgraving op grond van artikel 29 Wlb vereist. Dat artikel heeft alleen betrekking op de opgraving van (overblijfselen van) een lijk.

Noot: wij weten vanzelfsprekend niet op welke wijze de asbussen in het urnengraf geplaats zijn en of in het urnengraf een keldertje geplaatst is. Zeker wanneer asbussen direct in de grond geplaatst zijn, dus zonder gebruik van een keldertje, is de kans groot dat het dekseltje van de asbus (deels) vergaan is. U krijgt dan te maken met een asbus waar zich naast de as, ook water in verzameld kan hebben. Het opnieuw sluiten van de asbus kan dan een punt van aandacht zijn. Het dringende advies is dit aspect voorafgaand aan de opgraving van de asbussen te bespreken met de rechthebbende en vooraf ook te bespreken hoe dit opgelost moet worden.

IW
3 januari 2022