Herbegraven - termijn

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

Vraag

Is het in de wet gewijzigd, dat een opgraving met daarna een crematie, op één en dezelfde dag moet plaatsvinden?

Situatie is dat de rechthebbende een verzoek hiertoe heeft gedaan via een uitvaartverzorger. Deze uitvaartverzorger heeft het bij/met de Gemeente geregeld. De crematie vindt plaats om 9.30 uur en wij “moeten” de overledene de dag ervoor opgraven en een nacht in het schuurtje laten staan. Kan/mag dit?  Persoonlijk vind ik dit niet piëteitsvol.

Antwoord

In de Wet op de lijkbezorging is niets geregeld over termijnen tussen opgraven en herbegraven/cremeren. ‘Een nacht in een schuurtje staan’ is dus niet wettelijk verboden. Op gezamenlijk initiatief van de LOB, de BVOB én de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de handleiding Opgraven en Ruimen geschreven. Deze handleiding wordt ook door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehanteerd. In deze handleiding staat op bladzijde 37:

2.4.4. Transport en tijdstip van herbegraving

Voor het transport van een opgegraven stoffelijk overschot, zeker als dat nog niet volledig is verteerd, naar bijvoorbeeld een andere begraafplaats of naar het buitenland, kan het beste een beroep worden gedaan op een rouwtransportbedrijf.

De herbegraving dient bij voorkeur op de dag van de opgraving plaats te vinden. Bij volledig geskeletteerde resten zou die noodzaak minder aanwezig kunnen zijn, maar dit is volgens de Inspectierichtlijn lijkbezorging 1999 wel zinvol. Omdat de Inspectierichtlijn zogenaamde pseudowetgeving is, is er geen sprake van een wettelijke verplichting. Wel kan de beheerder aangesproken worden op verantwoord handelen.
Het stoffelijk overschot c.q. de kist dient tijdelijk – op een daarvoor geschikte afsluitbare plaats – te worden geplaatst. Indien sprake is van een transport naar een andere begraafplaats of crematorium dient de beheerder van de begraafplaats contact op te nemen met de beheerder van de andere begraafplaats of het crematorium inzake datum en tijdstip van het transport opdat de herbegraving dan wel crematie tijdig kan worden ingepland. Het regelen van het transport is in principe een zaak van degene die de opdracht voor een herbegraving of crematie elders geeft. De feitelijke betrokkenheid van de beheerder van de begraafplaats eindigt bij de poort of begint bij de poort van de begraafplaats. Als een extern bedrijf de opgraving verzorgt, dan regelt zij vaak ook meteen het transport.

Kortom, ook vanwege het feit dat de VNG deze richtlijn onderschrijft, is het raadzaam nog eens naar de planning te kijken.

Wilt u hierover eigen regie voeren dan is de beste optie om voorwaarden te stellen in de vergunning tot opgraven, die door de burgemeester verleent moet worden. 


26 november 2020