Hergraving van diverse overledenen en asbussen

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Een rechthebbende die 8 graven van onbepaalde tijd op zijn naam heeft staan, wil afstand doen van 7 graven en er één aanhouden voor zichzelf en zijn partner. Dit 8e graf is nog leeg. De overige 7 zijn allemaal oude graven vanaf 1928 , waar de laatste overledene in 1996 is bijgezet. Het verzoek is om de stoffelijke resten uit die andere 7 graven op te graven en weer te herbegraven onder in dit 8e graf, dus op de zogenaamde 3e laag. Er zijn ook nog een paar urnen in de afgelopen jaren bijgezet in de overige 7 graven, deze wil de rechthebbende ook herbegraven op die 3e laag van graf 8.

Is het toegestaan dat de stoffelijke resten en de urnen uit graf 1-7 worden opgegraven en samen onderin dit 8e graf worden herbegraven? Dit met name indachtig het feit dat er geen vermenging mocht zijn van deze verschillende stoffelijke resten maar dit is misschien anders als de grafrusttermijn allang is verlopen?

Op deze betreffende begraafplaatsen kent men geen verzamelgraf.  Bij het ruimen plaatsen we de resten altijd dieper, schuin achter de bestaande grafruimte. maar tot op heden betrof dat dan altijd maar ruiming van één graf. Maar soms wel van 2 personen bij familiegraven…. ?

ANTWOORD

Bij deze vraag spelen er een paar zaken welke aandacht vragen:

  • Degene die de vraag stelt is rechthebbende van alle 8 graven. Hij/zij is de aangewezen persoon met beslissingsbevoegdheid over de graven en de inhoud daarvan.
  • Grafnummer 8 is een leeg graf met drie begraaflagen.
  • De begravingen in de graven 1 t/m 7 hebben allen plaatsgevonden gedurende de periode van 1928 t/m 1996. Voor alle overledenen geldt dus dat de verplichte grafrusttermijn verstreken is.

De rechthebbende wil nu de stoffelijke resten vanuit grafnummer 1 t/m 7 laten opgraven en allemaal herbegraven in grafnummer 8. Voor asbussen welke in grafnummer 1 t/m 7 geplaatst zijn, geldt dezelfde wens.

Zoals de vraag nu geformuleerd is, kan er geen uitvoering aangegeven worden. Kenmerkend van een (individuele) opgraving is namelijk dat de stoffelijke resten een individuele herbestemming krijgen. Dat kan in grafnummer 8 niet. Dat graf heeft slecht 3 begraaflagen. En met 3 herbegravingen, 1 op elke begraaflaag,  is het graf ‘vol’ en dat is nu precies niet de wens. Wanneer er echter een andere vraag gesteld wordt, zijn er wel mogelijkheden. Op grond van artikel 31 van de Wlb kan een particulier graf geruimd worden met toestemming van de rechthebbende. Lid 3 van datzelfde artikel geeft aan dat de stoffelijke resten op een begraafplaats ter aarde besteld moeten worden. Wanneer de rechthebbende verzoekt grafnummer 1 t/m 7 te ruimen en de stoffelijke resten ter aarde te bestellen in grafnummer 8, dan kan dat. Er is dan geen sprake van een herbegraving, maar van een ruiming. In de begraafplaatsadministratie krijgen de overledenen vanuit graf 1 t/m 7 dan ook de bestemming ‘geruimd’. Afhankelijk van het softwarepakket kan wel of geen locatie opgegeven worden waar de geruimde stoffelijke resten opnieuw ter aarde besteld zijn. Voor deze procedure is ook geen vergunning tot opgraven op grond van artikel 29 Wlb nodig. Het betreft immers een ruiming en geen opgraving gevolgd door een herbegraving.

Daar het op deze begraafplaats gebruikelijk is om stoffelijke resten bij een ruiming dieper in het graf, achter de bestaande grafruimte te plaatsen en gezien de te verwachten hoeveelheid stoffelijke resten, is het dringende advies om als eis op te nemen dat alle stoffelijke resten op de onderste begraaflaag van graf 8 geplaatst worden en dat daarmee de onderste begraaflaag dan ook ‘vol’ is. De rechthebbende dient hier voor akkoord  te tekenen, zodat daar (later) geen discussie over kan ontstaan. Rechthebbende en partner kunnen dat t.z.t op de middelste en bovenste begraaflaag bijgezet worden.

Met betrekking tot de asbussen, ligt de zaak – en dus ook de omgang ermee – anders.  Ruiming van een asbus geschied door het verstrooien van de as. Zijn het oude bussen van metaal, dan bestaat de kans dat de bussen grotendeels weggeroest zijn en dat er alleen sprak is van losse as. De (administratieve) bestemming van de as van die overledenen wordt dan ‘geruimd’. Zijn het kunststof asbussen van recenter datum, dan zullen die nog heel zijn. Deze asbussen kunnen dan geplaatst worden in grafnummer 8. Of dat werkelijk kan, is afhankelijk van hetgeen de betreffende verordening hierin stelt. Wanneer het bijvoorbeeld over 4 asbussen zou gaan en de verordening schrijft voor dat er maximaal 3 asbussen in één graf geplaatst mogen worden, dan is dat een probleem. Dat is weer op te lossen door de as gezamenlijk met de stoffelijke resten op de onderste begraaflaag te verstrooien. Worden er echter asbussen in graf 8  geplaatst, moet dat ook op deze wijze in de administratie opgenomen worden. Voorkeur heeft dan om de asbussen in de bovenste deklaag van 65 centimeter te plaatsen. Zij zijn dan altijd traceerbaar.

Wanneer de ruiming van grafnummer 1 t/m 7 uitgevoerd wordt, vergeet dan niet om de rechthebbende een afstandsverklaring voor deze graven te laten tekenen.

Kortom, er zijn mogelijkheden om de wens van de rechthebbende uit te voeren, maar er zijn wel aandachtspunten.

IW


9 september 2021