Heropenen van een gesloten begraafplaats

Rubriek: OverigOnderwerp: Overige vragen

VRAAG

De parochie (N-B) heeft een gesloten begraafplaats van ongeveer 600 plaatsen. We zijn op die plaats al een paar jaar bomen aan het planten. 35 % is gevuld.

De parochie wil onderzoeken of de gesloten status kan worden opgeheven, om daar dan – op termijn – Natuur- of Duurzaam begraven” te realiseren.  Graag uw advies over de aandachtspunten en (on-)mogelijkheden?

ANTWOORD

U geeft aan dat de parochie een gesloten verklaarde begraafplaats bezit, welke jullie opnieuw in gebruik willen nemen. Dat is goed om te lezen. In tijden dat er teveel begraafplaatsen zijn die moeite hebben financieel rond te komen is de her- ingebruikname een positief geluid. Wanneer een begraafplaats officieel gesloten verklaard is, mag er niet meer begraven worden. Asbussen mogen nog wel bijgezet worden. Over een gesloten begraafplaats kan echter door de houder van de begraafplaats een besluit genomen worden om de begraafplaats weer open te stellen voor begravingen. Vervolgens is voor de daadwerkelijke ingebruikname weer een vergunning van het college van burgemeester en wethouders nodig, zie artikel 41 Wet op de lijkbezorging (Wlb):

Artikel 41

Voor het in gebruik nemen van de bijzondere begraafplaats of van een deel daarvan is de toestemming van burgemeester en wethouders nodig. Deze toestemming wordt slechts geweigerd, indien niet aan de wettelijke voorschriften is voldaan.

Wat wettelijke voorschriften betreft moet u bijvoorbeeld denken aan de afstand tot de gemiddeld hoogste grondwaterstand en andere eisen zoals vastgesteld in het Besluit op de lijkbezorging (Blb).

Ik ga ervanuit dat de begraafplaats nog steeds als zodanig opgenomen is in het bestemmingplan, want de begraafplaats is alleen gesloten en niet opgeheven.

Wanneer er een verzoek aan B&W gedaan wordt tot toestemming om de begraafplaats weer in gebruik te nemen, is het raadzaam om in hetzelfde verzoek het college de hele begraafplaats aan te laten wijzen als terrein waar permanent as verstrooid mag worden. Zie hiervoor artikel 66B Wlb.

Artikel 66b

De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.

Zelfs wanneer het reglement asverstrooiing (nog) niet mogelijk maakt, mag dit in de toekomst wellicht wel. De aanwijzing als strooiveld is dan alvast geregeld.

IW nov23
30 november 2023