Hoe om te gaan met gestegen tarieven

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Wij hebben 2 begraafplaatsen in de gemeente waar de graven uitgegeven worden voor een periode van 20 jaar. Ik heb vorig jaar de rechthebbende van 2 graven telefonisch gesproken. Toen is haar doorgegeven dat zij aangeschreven zou worden voor de verlenging. Dat is inmiddels ook gebeurd. Nu blijkt dat de kosten voor de verlenging verhoudingsgewijs hoog uitvallen. Met andere woorden, ik had niet gerekend op deze prijsverhoging. De betrokken mevrouw is het hier dus helemaal niet mee eens.Hebt u zoiets al eens bij de hand gehad.Hoor graag van u.Met vriendelijke groet,W.A.M. v.K.

Antwoord:

Geachte mevrouw v. K., U stelt ons een vraag over verhoging van de kosten van grafrecht.Het is vrij eenvoudig deze te beantwoorden.In het kader van de jaarlijkse gemeentelijke begrotingsbehandeling worden ook alle belastingen,leges, tarieven e.d door de gemeenteraad vastgesteld. Ik veronderstel dat dat ook in uw gemeente zo werkt.Dit geldt dus ook voor de alle tarieven die gehanteerd worden voor begraven, grafrecht, e.d.Het is wenselijk dat de beheerder ( de verantwoordelijke persoon) van de begraafplaats betrokken wordt bij de voorbereiding van de vaststelling van de tarieven. Op deze wijze kan hij invloed uitoefenen en is daarmee ook op de hoogte van voorgenomen tariefveranderingen. Tariefverhogingen zijn op zich normaal, maar het is wel van belang dat deze redelijk en begrijpelijk zijn. In dit verband is het gewenst de tarieven zo nodig jaarlijks en niet eenmaal in de zoveel jaren aan te passen. U heeft een rechthebbende telefonisch laten weten dat ze zou worden aangeschreven voor verlenging van grafrecht. Daar is toch niets mis mee. Het zou vervelend kunnen zijn als u heeft gesuggereerd dat de kosten hetzelfde zouden blijven, terwijl dat niet het geval blijkt te zijn. Of dat zo is blijkt niet uit uw vraag.  Maar hoe het ook zij, de rechthebbende ontkomt niet aan het betalen van de hogere kosten en u bent gehouden deze in rekening te brengen conform het door de gemeenteraad vastgestelde tarieven. Het enige wat de rechthebbende kan doen is bezwaar aantekenen bij de gemeenteraad. Zelfs het college van B & W is niet bevoegd af te wijken van het besluit van de gemeenteraad. met vriendelijke groet,


23 februari 2011