Is er toestemming nodig van gemeente bij aanleg strooiveld?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op het kerkhof van de RK W.te W. zijn wij voornemens een strooiveld in te richten.De ruimte is ervoor beschikbaar en met een aantal ingrepen kan deze als strooiveld worden gebruikt. Is hiervoor toestemming van de gemeentelijke overheid nodig?Is er een aantal voorwaarden waaraan een dergelijk veld i.v.m. eventuele milieueisen moet voldoen? In afwachting van uw berichten, met vriendelijke groet, C. van O.

Antwoord:

Geachte mevrouw van O. Uw vraag kan ik als volgt beantwoorden. Een strooiveld als door u bedoeld is kennelijk bestemd om er permanent crematie as te verstrooien. Dat betekent dat u op grond van art. 66b lid 1 en 2 Wlb een vergunning nodig heeft van het college van burgemeester en wethouders. Details en voorwaarden treft u aan in de Inspectierichtlijn Lijkbezorging, een richtlijn van de Inspectie voor de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne van maart 2004, 3 de herziene druk. www.vrom.nl <http://www.vrom.nl> . Met name artikel 7.4.2 en bijlage 4 zijn voor u van belang. Voorts adviseer ik u zich te laten voorlichten door de milieu/bodem ambtenaar van uw gemeente. Met name de intensiteit van het gebruik is van belang. Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
17 maart 2010