Is uitbreiding met natuurlijke graven op een begraafplaats een goede investering?

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: a. Planvorming

VRAAG

Hoewel het bestuurders en beheerders van onze begraafplaats een goed idee lijkt om over te gaan tot vergroten en uitbreiden t.b.v. natuurlijk begraven, is er geen zekerheid t.a.v. de juistheid van deze investering. Op welke wijze krijgen we de benodigde informatie hiervoor ‘boven tafel’?

ANTWOORD

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden; een pasklare reactie is er niet.

Een marktonderzoek naar de meerwaarde die mensen zouden ervaren, u een nieuwe markt aanboort, enz. is een goede start. Om een inschatting te kunnen maken of er inderdaad een behoefte aan natuurlijk begraven op uw locatie kunt u op een aantal manieren de behoefte peilen. Denk hierbij aan de volgende informatiebronnen:

  • Contacten met uitvaartondernemers in de regio. Zij kunnen u informeren in welke mate zij vragen over natuurlijk begraven krijgen.
  • De contacten (rechthebbenden) van uw eigen begraafplaatsen middels een mailing informeren en uw plannen voorleggen en hen de mogelijkheid geven tot een (digitale) reactie.
  • Nodig een journalist van de lokale media uit en communiceer via deze kanalen uw plannen. Ook hierbij is een oproep tot reacties van belang.

Vraag naar natuurlijk begraven is er volgens de LOB zeker. Zeker is ook dat wanneer u natuurlijk begraven op uw begraafplaats aanbiedt, dat er een aantal begravingen niet meer op uw reguliere begraafplaats zullen plaatsvinden, maar op het natuurlijke gedeelte van uw begraafplaats. Niet alle begravingen op het natuurlijke deel zullen dus in totaliteit meer uitvaarten opleveren op uw begraafplaats. De categorie mensen welke nu uitwijken naar een natuurbegraafplaats of een begraafplaats waar natuurlijk begraven aangeboden wordt, kunt u echter wel aan u binden.

In dit geval is de grond waarop de uitbreiding gerealiseerd kan worden al in bezit. Van belang is na te gaan wat het bestemmingplan over deze grond aangeeft. Wanneer de bestemming dusdanig is dat een uitbreiding van de begraafplaats zonder meer mogelijk is, is dat een voordeel. Zou dat niet het geval zijn, moet er een aanvraag voor wijziging van het bestemmingplan gedaan worden. Wanneer het bestemmingsplan geen bezwaar geeft , is het van belang dat de gemeenteraad de betreffende grond op basis van artikel 40, lid 1 van de Wlb aangewezen heeft als begraafplaats. Pas wanneer genoemde zaken geregeld zijn, mag er planologisch gezien begraven worden. De Wlb en het Besluit op de lijkbezorging stellen vanzelfsprekend nog nadere voorwaarden. Een voorbeeld daarvan is het monitoren van de grondwaterstand, waarvoor peilbuizen kunnen worden geplaats.

Welke investeringen gedaan moeten worden om het perceel verder geschikt te maken voor natuurlijk begraven, is afhankelijk van vele aspecten. Welke uitstraling dient de uitbreiding te krijgen? Is dat een bosachtig karakter waar de graven tussen de (bestaande?) bomen gelegen zijn of juist een open gebied zoals bijvoorbeeld weidegraven. Deze keuzes bepalen mede de investeringsbehoefte en de belangstelling voor de graven.

Tot slot, verdient het aanbeveling een plan op te (laten) stellen als basis voor de (verdere) uitwerking en communicatie.

IW feb22
22 februari 2022