Is vergunning voor plaatsing van monument verplicht of kan het ook anders?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte heer BeltmanTot op heden worden graven uitgegeven door de afdeling Publiekszaken voorheen Burgerzaken. Apart wordt door de rechthebbende bij Stadsbeheer/algemene begraafplaats een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een gedenkteken.Ik wil graag weten het mogelijk is om bij uitgifte van een graf  direct toestemming af te geven voor het plaatsen van een gedenkteken/monument. Dit zou dan betekenen dat de leges direct in rekening worden gebracht en dat de rechthebbende de voorwaarden waaraan het gedenkteken/monument moet voldoen direct ontvangst neemt. Alleen voor afwijkingen van deze voorwaarden zou dan een aparte vergunning aangevraagd moet worden Mijn vraag is of toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken/monument niets meer dan een toestemming is of is er echt een vergunning voor nodig?Ik hoor van u ?met vriendelijke groet ,E S.

Antwoord:

Geachte heer S., Voor de vragen die u stelt over aard, tijdstip en wel of geen toestemmingen en/of vergunningen voor gedenktekens is bij wet niets geregeld. Dat betekent dus dat u bent aangewezen op uw eigen beheersverordening. Als beheerder handelt u natuurlijk in overeenstemming met de inhoud van deze verordening.Ik weet natuurlijk niet wat er in uw verordening staat. Maar als beheerder van de Algemene Begraafplaats kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in deze verordening of daarvoor voorstellen doen.De kernvraag is nu of wijzigingen gewenst zijn. Dat bepaalt u in eerste instantie zelf. U bepaalt als beheerder ook zelf hoe belangrijk u het vindt om een vergunningenregime te hanteren voor uw begraafplaats.Maar ik zal u mijn advies geven omdat u daarom vraagt.Uit overwegingen van kwaliteit op lange termijn op uw begraafplaats lijkt mij een vergunningenregime wenselijk. Daarmee heeft u een instrument in handen om dit onderdeel van de kwaliteit van een begraafplaats te kunnen beïnvloeden. In uw vraag lees ik dat u onderscheid wilt maken in reguliere gedenktekens, die weliswaar onder voorwaarden maar zonder vergunning geplaatst zouden kunnen worden en gedenktekens die afwijken en waarvoor een vergunning nodig zou zijn. Daarmee creëert u naar mijn oordeel onduidelijkheid. Met gedenktekens willen nabestaanden veelal iets persoonlijks uitdrukken. Dat lijkt mij alleszins gerechtvaardigd. Het lijkt mij dan ook moeilijk uitvoerbaar en ook niet wenselijk om ze in te delen in toestemmingen en vergunningen zoals u dat voorstelt. U overweegt de leges van een vergunning voor een grafmonument te koppelen aan de betaling van de kosten van de begrafenis en het grafrecht. Ook dat lijkt mij, gelet op het vorenstaande, niet wenselijk. Maar bovendien is de timing voor de nabestaanden minder gelukkig. Ik denk dat zij tijd nodig hebben om in alle rust te kunnen nadenken over het soort en de aard van de grafbedekking en vooral over de tekst.Natuurlijk is het aan te bevelen dat de rechthebbenden tijdig kennis hebben van de voorwaarden die behoren bij een vergunning voor een grafbedekking. Die kunnen natuurlijk heel goed worden gekoppeld aan de factuur. Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
25 januari 2011