Kunnen keldergraven worden geruimd en opnieuw worden uitgegeven?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Waar ik om zocht is een antwoord op de vraag: wat gebeurt er met de inhoud van een kist in een keldergraf ? Wij hebben op ons kerkhof 1 keldergraf van beton en 2 van kunststof. Wat te doen als de nabestaanden geen belang meer bij deze graven hebben? Er wordt dan niet meer voor onderhoud betaald en zijn deze graven nog wel te ruimen. De kist zal wel redelijk in stand blijven en is wel te ruimen maar wat gebeurt er met inhoud van de kist? Zit onze kerkvoogdij voor eeuwig met deze graven opgescheept? Het geval wil nl. dat in het geval van de 2 kunststof kelders de laatst begraven persoon ons een bedrag wil nalaten om de graven voor onbepaalde tijd te onderhouden. Als college gaan wij normaal een periode van 20 jaar aan voor algemeen onderhoud en/of onderhoud van het monument. Na die 20 jaar kunnen de nabestaanden weer verlengen en zo niet, dan vervalt het graf weer aan de Kerkvoogdij. Wij willen onze opvolgers niet opzadelen met graven die wel onderhouden moeten worden maar waarvan geen inkomsten meer zijn of het legaat al lang aan kosten ‘op’ is. Bij hergebruik van een graf worden de eventuele (bot)resten weer onderin het graf begraven. Is zo’n keldergraf opnieuw te gebruiken?
S. van der W.

Antwoord:

Geachte heer van der W.,
Voor keldergraven gelden wat betreft de grafrechten dezelfde regels als voor gewone zandgraven. U geeft het graf uit voor minimaal 20 jaar en de rechthebbende is verplicht voor die periode grafrecht te betalen en onderhoudsrecht. U schrijft dat u bij ”gewone” graven ook inderdaad zo handelt. De nabestaanden kunnen de afgesproken grafrechttermijn ook verlengen, hetgeen een wettelijk recht is. Als men de grafrechten niet verlengt of men betaalt de verplichte onderhoudsbijdrage niet meer, dan vervalt het graf weer aan de kerkvoogdij. Met keldergraven gaat het net zo: men mag verlengen, maar doet men dat niet, dan houdt het op en vervallen de grafrechten. Het verlengen van grafrechten en/of onderhoudsrechten is gebonden aan een wettelijke termijn van maximaal 10 jaar per keer. Pas wanneer deze termijn is afgelopen mag men, en jaar van te voren, de graf- en/of onderhoudsrechten wederom verlengen met maximaal 10 jaar. Deze wettelijke regeling is er nu juist om te voorkomen dat u straks met een graf blijft zitten waarvan de rechthebbende overleden of onvindbaar is en waarvan u wel de(onderhouds)lasten heeft maar waar geen enkele geen enkele inkomsten meer tegenover staan. Uw vraag gaat er dus uiteindelijk om of een keldergraf geruimd kan worden, net zoals u doet met zandgraven, zodat het graf gereed gemaakt kan worden voor heruitgifte en weer opnieuw gebruikt kan worden . Dat kan. Als het een keldergraf is waar voldoende luchttoevoer en waterafvoer heeft plaatsgevonden, dan verteren de resten op normale wijze. Ook de kist zal uiteindelijk verteren, zij het wellicht wat moeizamer, waarschijnlijk valt hij uit elkaar en treft u de bijbehorende houtresten aan. Er is altijd kans op een kist die redelijk in tact is gebleven – en er is ook altijd kans op onverteerde stoffelijke resten als het klimaat in de kelder te vochtig is geweest of wanneer er te weinig luchtcirculatie heeft plaatsgevonden. De enige manier om dat te weten te komen is de kelder openen en kijken. De houtresten dient u te scheiden van de stoffelijke resten zodat deze kunnen worden herbegraven in een aparte beenderenkuil of knekelput; de meeste begraafplaatsen hebben hiervoor een apart plekje op de begraafplaats gereserveerd. De kelder kan opnieuw worden uitgegeven als keldergraf. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen hebt dan hoor ik het graag, per email aan [email protected]
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 juni 2006