Legesbetaling voor gegevensverstrekking GBA

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Vraag: Beste Pauline, De gemeente A. brengt ons sinds ca. 1 jaar per opgevraagd adres 7,60 euro in rekening. Voor die tijd deed men dat gratis, maar men beweert nu dat dat een vergissing was. Gemeentelijke begraafplaatsen krijgen de gegevens wel kosteloos. In geen enkele wet of verordening kan ik een grond vinden voor die doorberekening en voor dat verschil in behandeling al helemaal niet. Wij doen nogal wat moeite om rechthebbenden te traceren en gaan daarin soms verder dan verplicht, zeker als de nieuwe Wet op de Lijkbezorging van kracht is geworden. Niettemin willen wij dat uit coulance en maatschappelijke betrokkenheid blijven doen. Is het terecht dat onze eigen gemeente ons als RK begraafplaats de gegevens niet meer kosteloos wil verstrekken en zo twee bedrijven die met dezelfde maatschappelijke dienstverlening bezig zijn verschillend behandelt? En zo ja, op welke gronden is dat verschil dan gebaseerd? Met vriendelijke groet, B. d. B.

Antwoord:

Beste B., In 2001 heeft de LOB zich al druk gemaakt om deze kwestie: als het een wettelijke plicht is van begraafplaatsen de rechthebbenden te achterhalen, dan moet de (gemeentelijke) overheid ook wel meewerken. We hebben toen de VNG om een reactie gevraagd en een modelbrief opgesteld voor die begraafplaatsen die moeite hadden de adresgegevens bij de betreffende gemeente te verkrijgen. Deze brieven zijn te vinden in de Bibliotheek op onze website. Het probleem is wel dat aan de leges niet zo veel is te doen: gemeenten hebben het recht om iets in rekening te brengen voor de administratieve handelingen die ze moeten verrichten, ook als het om verplichte documenten gaat, zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister of een Verlof tot begraven. Het enige wat u kunt doen is de gemeente een brief schrijven, hen wijzen op uw wettelijk verplichting, die niet anders is dan bij gemeentelijke begraafplaatsen, en vragen om vrijstelling. Laat het ons weten als het lukt! Dat kan dan weer als voorbeeld dienen voor andere particuliere begraafplaatsen. Met vriendelijke groet, Pauline Harmsen Beste Pauline, Het probleem is niet dat we die gegevens niet krijgen, maar dat we ervoor moeten betalen. De gemeente heeft ons ingedeeld in artikel 98 van de GBA, terwijl dat naar mijn mening artikel 100.2 moet zijn. We zijn immers een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Men heeft dat ook eerst erkend, maar na enige correspondentie, waarvan ik mijn brief van 22 juli 2006 bijvoeg, meldt men ons per brief van 17 januari 2007 ineens weer dat begraafplaatsen onder artikel 98 vallen. Het lijkt erop dat de gemeente het zelf ook niet goed weet, maar zich in allerlei bochten wringt om ons vooral niet tegemoet te hoeven komen. Ondertussen heb ik ook de legesverordening van de gemeente A. erop nagezien. Daarin is als artikel 9, lid f te lezen: Leges worden niet geheven voor:  inzage van de gegevens vermeldt in het bevolkingsregister, op de wijze als bedoeld in artikel 91, lid 1 van het Besluit bevolkingsboekhouding. Een besluit met deze titel heb ik tot nu toe echter nergens kunnen vinden, dus langs die weg kom ik ook niet verder. Zoals je ziet correspondeer ik dus al bijna een jaar met de gemeente over dit onderwerp en ik wil dit niet oeverloos laten voortduren. Met vriendelijke groet, B. d. B. Beste B., Wellicht goed om een en ander ook nog eens aan te kaarten bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
21 mei 2007