Minimum kwaliteitseisen producenten graftekens

Onderwerp: Overig

Vraag:

Ik ben beheerder van de katholieke begraafplaats in E. Deze begraafplaats is gedeeltelijk 100 jaar oud.Dit is op zich mooi maar het is ook ons probleem. In het verleden is er weinig oog geweest voor logistiek, en het netjes inrichten van de begraafplaats. ik ben sinds 1 jaar beheerder, en heb me voorgenomen hier iets aan te gaan doen.Dit houdt in dat de steenhouwers in het gareel moeten, maar dat valt niet mee.En bepaalde steenhouwers afraden aan nabestaanden kan ook niet.Confrontatie’s met gevloek en dergelijke dingen heb ik de laatste tijd meegemaakt.Afgelopen week is er nog een gedenkteken aangebracht, wat bestond uit een liggend gedeelte van 90×200 cm.en een staand gedeelte van ongeveer 100 cm. Dit staande deel is gewoon met kit vast gezet, zonder doken.Maar ook daarover kan ik niets zeggen of partij in zijn .Mijn concrete vraag is;Is er een lijst beschikbaar met gecertificeerde steenhouwers in mijn omgeving.Zoniet;Kun U dan als belangen behartiger een tekst stuk produceren waarin de minimum kwaliteits eisen in zijn vastgelegd,Dan kunnen wij dit toevoegen aan ons kerkhof reglement ter ondersteuning van de nabestaande. Graag zie ik Uw reactie tegemoet. met vriendelijke groet, P. J.

Antwoord:

Geachte heer J., U snijdt een probleem aan waar veel begraafplaatsbeheerders mee kampen. Allereerst; er bestaat voor zover ik weet geen lijst met gecertificeerde steenhouwers. En mocht zoiets wel bestaan, dan vraag ik mij af of dit altijd kwaliteit waarborgt. Maar u kunt wel een aantal dingen doen. Als beheerder kunt / moet u meer dan u denkt. Veel begraafplaatsen hanteren een lijst met steenhouwers waar goede ervaringen mee zijn. Hiermee geeft u nabestaanden in ieder geval een richtlijn. Ook kunt u steenhouwers weren na slechte ervaringen, al is dit juridisch lastig te handhaven. Ik lees niet over het aanvragen van een vergunning. Daarmee kunt u kwaliteit goed waarborgen. Een steenhouwer / nabestaande moet eerst een vergunning aanvragen. Op een formulier dient een duidelijk omschrijving en een tekeningetje te staan van het gewenste monument. Dit kunt u goedkeuren, maar ook afkeuren met redenen. Ook kunt u vastleggen dat een steenhouwer zich vooraf of achteraf moet melden bij u, zodat het monument aan u wordt opgeleverd. Als iets niet klopt dan kunt u verzoeken dit alsnog aan te passen c.q. u kunt verlangen dat het monument of een gedeelte daarvan wordt teruggenomen en aangepast. Als stok achter de deur kunt u de toegang voor de steenhouwer weigeren totdat het mankement is aangepast. Het is wel zaak dat u een verordening of regelment heeft waarin de voorwaarden zijn omschreven. Zie bijvoorbeeld onder: model beheersverordening VNG 2003 onder hoofdstuk V artikel 19: Hoofdstuk V   Grafbedekkingen Artikel 19  Vergunning grafbedekking1.   Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college. 2.   De rechthebbende van een eigen graf vraagt de vergunning voor het hebben van een grafbedekking aan.3.   Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen kan het college nadere regels vaststellen.4.   Het college kan ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde nadere regels.5.   Het college kan de vergunning weigeren indien:      a.   niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels;      b.   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;      c.   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;      d.   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.6.   Het bepaalde in artikel 22, lid 4, is van overeenkomstige toepassing. Weet dat ook de beheerder een verantwoording heeft voor controle op deugdelijkheid. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
7 mei 2009