Nieuwe rechthebbende weigert grafbrief te tekenen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste Pauline
Ik heb ook nog een andere kwestie aan de hand betreffende de volgende situatie: Een mevrouw staat bij ons te boek als rechthebbende van een graf dat sinds 1991 in gebruik is en waarvoor destijds grafrechten zijn afgegeven voor 30 jaren door de toenmalige eigenaar van de begraafplaats. De begraafplaats was destijds (tot 1995) eigendom van de Kerkelijke gemeente en is in 1995 echter overgedragen aan een toen speciaal voor dat doel opgerichte Stichting. De bestaande rechten van rechthebbenden zouden overigens daarbij worden gerespecteerd zo werd per akte vastgelegd. De echtgenoot van deze bovengenoemde rechthebbende meldde mij onlangs (als secretaris/administrateur) dat de tenaamstelling in de administratie fout was (naar aanleiding van een toegestuurde acceptgiro voor jaarlijks onderhoud) omdat deze mevrouw overleden zou zijn en wenste zijn naam daarop in het vervolg. Hij beweerde dat al eerder te hebben doorgegeven, maar dat is bij ons niet bekend. Ik heb hem toen, zoals gebruikelijk, een brief gestuurd en heb hem voorgesteld de grafrechten nu op zijn naam te doen overschrijven. Tegelijk werd een nieuwe (nog te ondertekenen) grafrechtbrief toegestuurd namens de Stichting en werd daarbij uiteraard het reglement van de Stichting gevoegd zoals dat op dit moment geldt. Nu reageert hij hierop middels een brief en geeft aan dat hij op onderdelen geargumenteerde bezwaren heeft tegen het nieuwe reglement van de Stichting die de begraafplaats is gaan exploiteren (en wil het oude reglement van uit 1991 kennelijk aanhouden). Hij wenst daarom dus ook helemaal geen nieuwe grafrechtbrief en wil die ook niet ondertekenen maar wil kennelijk wel de grafrechten op zijn naam doen overgaan. Van alles wat dus, maar vooral niet teveel. Naar mijn smaak kan dit niet worden losgeweekt van elkaar. Nieuw hoort toch bij nieuw, of zie ik dat verkeerd? Kan dit eventueel juridisch worden afgedwongen op basis van artikelen in de WLB? Is goede raad gemakkelijk hierop te geven? Ik houd me aanbevolen! Groet,
N. S.

Antwoord:

Geachte heer S.,
De grafrechten kunnen alleen op naam van en nieuwe rechthebbende komende te staan als deze daarvoor tekent. Als hij de nieuwe grafrechtbrief – waarin het betreffende graf op zijn naam wordt gesteld – niet accepteert, kan hij ook geen rechthebbende worden. Wat betreft het reglement is echter wel van belang dat de voorwaarden uit het oude reglement voor wat betreft de grafrechten in zijn geval van kracht blijven: de voorwaarden dus waaronder in 1991 het grafrecht op dat graf is gevestigd. Het mag niet zo zijn dat middels een nieuw reglement ineens de rechtspositie van de rechthebbende structureel verandert. Als iemand het uitsluitend recht op een eigen graf gevestigd heeft voor 30 jaar mag je als kerkbestuur niet ineens zeggen, vanaf nu geldt dat nog maar voor 20 jaar: Die regeling geldt dan alleen voor de nieuwe rechthebbenden die vanaf dat moment een nieuw graf op naam krijgen, maar voor de oudjes blijft gewoon de termijn van 30 jaar gelden. Een ander voorbeeld is dat als toen in het reglement stond dat het graf driediep werd uitgegeven en de nieuwe graven zijn standaard nog maar tweediep, dat u meneer op grond daarvan niet mag verhinderen een derde persoon in het graf te doen begraven. Alles wat de toen gevestigde grafrechten aantast mag niet. Maar er zijn natuurlijk wijzigingen in het reglement die daarmee niets te maken hebben. Ik weet niet precies tegen welke onderdelen van het nieuwe reglement hij bezwaar maakt, maar als het bijvoorbeeld gaat om wijzigingen in de administratieve afhandeling – vroeger werd er misschien niet een grafbrief ter ondertekening voorgelegd – dan gelden gewoon de nieuwe regels. Maar alles wat de aard van grafrecht betreft zoals het was ten tijde van de uitgifte van graf blijft zoals het toen in het reglement was vastgelegd.
Met vriendelijke groet,
Pauline Harmsen
PS Ik heb nog geen tijd gehad het nieuwe reglement te bekijken. Misschien later deze week. Bedankt hiervoor. Inderdaad gaat het ons niet om het reduceren van de oude ‘data’ van de grafgegevens van deze meneer, want die zijn 1:1 overgenomen, maar het ging hem om wat algemenere dingetjes. Van weinig relevantie overigens, maar toch weigert hij daardoor te tekenen. Ik kom er zo wel uit, denk ik. Het gevraagde commentaar op ons reglement zie ik wel een keer. Groet, N.

Pauline Harmsen
19 juni 2006