oe om te gaan met grafrust en andere termijn van uitgifte.

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wettelijk is de grafrust vastgesteld op 10 jr.Nu wil de gem. grafrust vastleggen van 15 jr. mn voor alg. graven. Geldt dit dan ook voor part. graven? Hoe te handelen met verzoek van rechth. van part.graf als deze wil schudden/ruimen na 11 jr.Kan als er een grafrust wordt vastgesteld van 15 jaar van nabestaanden van een algemeen graf ook 15 jaar onderhoud worden gevraagd als de wett.termijn van grafrust 10 jaar?W. G.

Antwoord:

Geachte mevrouw G.,De wettelijk verplichte grafrust termijn is 10 jaar. De eigenaar van een begraafplaats kan er voor kiezen om een rustperiode van bijvoorbeeld 15 jaar in acht te nemen. Afhankelijk van uw eigen keuze kan dat gelden voor zowel particuliere als voor algemene graven. De keus echter voor particuliere graven is niet logisch omdat deze veelal voor een periode van minimaal 20 jaar worden uitgegeven. Daarna wordt het grafrecht veelal ééeen of meerdere malen verlengd.De laatste wetwijziging ( 1.1.2010) heeft echter uitgifte van particuliere graven voor 10 jaar mogelijk gemaakt.In het geval een rechthebbende na 11 jaar verzoekt een particulier graf te schudden dan dient u natuurlijk te handelen volgens de Wet op de lijkbezorging. Met andere woorden, een dergelijk verzoek mag u niet weigeren.Van ruiming kan pas sprake zijn als het grafrecht is verlopen en de rechthebbende te kennen heeft gegeven niet te willen verlengen. De houder van de begraafplaats (art. 31, lid 2) beslist of een graf wordt geruimd.U vraagt ons of voor een algemeen graf 15 jaar onderhoud gevraagd kan worden als dat graf is uitgegeven voor een periode van 15 jaar.In de Wet op de lijkbezorging is de minimale wettelijke grafrust geregeld. U kiest er kennelijk voor deze te verlengen naar 15 jaar.Over het onderhoud van de graven is wettelijk niets geregeld. Dat kunt u dus zelf bepalen. U kunt dus ook zelf bepalen dat er gedurende de gehele periode onderhoud wordt betaald.Om echter een juridisch basis te hebben om onderhoudsrechten teet kunnen innen dient u dat wel in de verordening vast te leggen.met vriendelijke groet,

Jo Beltman
15 februari 2011