Omzetten van algemeen graf/kindergraf in een familiegraf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer, mevrouw, Graag wil ik de volgende vraag aan u voorleggen. De algemene graven en de kindergraven op de algemene begraafplaats “’t H.” te D. worden uitgegeven voor een periode van 15 jaar. Na het verstrijken van de uitgiftetermijn is er geen verlenging meer mogelijk. Bij sommige ouders die een kindje in een kindergraf begraven hebben, ligt dit gevoelig. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een aantal jaren geleden aangegeven dat er in geval van ruiming extra aandacht zal zijn voor de kindergraven. Het is mogelijk dat er in geval van ruiming besloten wordt om de kindergraven (nog) niet te ruimen. Op dit moment zijn er overigens geen plannen om graven te gaan ruimen. De familiegraven op de algemene begraafplaats “’t H.” te D. worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar. Na die periode worden de nabestaanden aangeschreven en wordt hen gevraagd of zij het graf met een periode van 10 jaar willen verlengen. De laatste maanden zijn wij meerdere keren benaderd door nabestaanden die iemand begraven hebben in een algemeen graf of een kindergraf. Zij willen het algemeen graf of kindergraf  alsnog omzetten naar een familiegraf voor 30 jaar. Graag zou ik van u willen vernemen of het mogelijk is om een algemeen graf of kindergraf tijdens de looptijd van 15 jaar alsnog om te zetten in een familiegraf met uitsluitende rechten voor 30 jaar. Verder zou ik graag willen weten of het mogelijk is om een algemeen graf of kindergraf waarvan de looptijd van 15 jaar al enige tijd verstreken is alsnog om te zetten in een familiegraf met uitsluitende rechten voor 30 jaar. Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. A. S.

Antwoord:

Geachte mevrouw S., Bij het lezen van uw vraag valt het mij op dat u spreekt over algemene graven en kindergraven. U geeft niet aan of u bedoelt algemene of eigen kindergraven. Overigens moeten we sedert de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de lijkbezorging spreken van particuliere graven i.p.v. familie of eigen graven . Als ik uw vraag dus goed interpreteer gaat deze over de mogelijkheid van verlenging van  algemene graven en algemene kindergraven. Het op verzoek verlengen van particuliere graven of particuliere kindergraven is altijd mogelijk. Het verlengen van algemene (kinder) graven is niet mogelijk. Dat zou ook op grote bezwaren stuiten in een aantal opzichten. De belangrijkste zijn: 1.  Juridisch. In een algemeen graf liggen meerdere stoffelijke resten begraven zonder familieband. Er is geen rechthebbende van een algemeen graf. Als er sprake zou zijn van verlenging, voor welk stoffelijk overschot in het betreffende graf overschot zou dat dan van toepassing  zijn? En hoe zou zich dat dan verhouden tot de andere stoffelijke resten? En hoe te handelen bij de eventuele behoefte om tot ruiming over te gaan? 2. Herkenbaarheid voor nabestaanden en bezoekers Het is van belang voor nabestaanden en bezoekers dat de begraafplaats duidelijk en herkenbaar is ingedeeld, zodat nabestaanden en bezoekers zo goed mogelijk in staat zijn graven te vinden en te bezoeken. 3. Bedrijfsvoering Onderhoud aan grafbedekkingen en het eventueel uitvoeren van ruimingen zou sterk worden bemoeilijkt wanneer particuliere en algemene graven door elkaar zouden komen te liggen. 4. Precedent werking Als u een enkel verzoek zou inwilligen heeft u mogelijk geen of onvoldoende argumenten om andere of meer verzoeken af te wijzen. Kortom, ook hier is het gewenst dat u een duidelijke lijn in uw beheer volgt. Persoonlijk zou ik mij kunnen voorstellen dat een incidenteel een verzoek voor een kindergraf, wanneer daarin slechts een stoffelijk overschot ligt begraven, iets genuanceerder bezien zou kunnen worden. Dat komt omdat de rouw en emotie bij een kindergraf veelal toch een diepere dimensie heeft dan bij een niet kindergraf. De vraag of u daartoe in dit geval zou willen overgaan is echter sterk afhankelijk van de concrete situatie op uw begraafplaats. Ik hoop dat u met mijn antwoorden voldoende verder kunt. Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
26 januari 2010