Onderhoud graven met een monumentale status

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Geachte redactie Het Kerkbestuur van de H. C. te P. G. is in samenwerking van de plaatselijke Heemkunde Vereniging voornemens om het kerkhof van de parochie – met ca 150 graven en of grafmonumenten met een ouderdom van maximaal 150 jaar- de monumentale status te verwerven. Wij zijn voornemens hiervoor integraalplan uit te werken met de gemeente S. G. en hiervoor de Terebinth om medewerking te vragen Vanwege de aanwezigheid van de aangrenzende algemene begraafplaats van de gemeente verwachten wij dat de gemeente S. – G. hierin meegaat. De parochie wil het initiatief nemen. Tot zover de inleiding. De regeling van de bestaande tarieven in ons reglement zijn niet toereikend en er ontbreekt een paragraaf voor oude en bijzondere graven of grafmonumenten. Wij zijn van mening dat we niet eindeloos kunnen doorgaan met het eisen van financiële verplichtingen voor de instandhouding van oude graven indien binnen de familie van de grafbeheerder geen belangstelling meer is met het gevolg dat er afstand wordt gedaan van de rechten. Een eenduidige regeling zal wel niet mogelijk zijn maar kunt u ons enige richtlijnen aanreiken. U zult in uw tijdschrift De Begraafplaats dit probleem wel meer dan eens aan de orde hebben gesteld maar dat is mij dan ontgaan. P.S. De parochie is geabonneerd op uw tijdschrift De begraafplaats In afwachting van uw bericht, J. J., kerkhofbeheerder

Antwoord:

Geachte heer J., Wanneer er nog grafrechten rusten op het graf dan is de rechthebbende in principe verantwoordelijk voor het onderhoud. De gemeente of de begraafplaats kan het graf dan wel aanwijzen als monument maar de rechthebbende zal altijd toestemming moeten geven als de gemeente of de begraafplaats het monument wil restaureren. Wanneer de grafrechten zijn opgezegd of vervallen dan zit de begraafplaats met het ‘probleem’ de instandhouding van het monument zelf te moeten financieren. Subsidie is dan soms mogelijk op grond van het Besluit rijkssubsidiering restauratie monumenten als de grafmonumenten worden opgenomen in een gemeentelijk of provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma. (Brim 1997). Ook is jaarlijkse subsidie mogelijk voor het onderhoud. (Brom 1997) Voor meer informatie hierover kunt u het beste terecht bij de afdeling Monumentenzorg van de gemeente of de provincie. Of bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, RACM, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, Telefoon: 033 – 42 17 421 Verder wil ik u nog wijzen op het boekje: Begraafplaatsen als Cultuurbezit, 2003 (een coproductie van de Terebinth, de LOB en de Rijksdienst voor de monumentenzorg.) ISBN: 90 1209 956 0. Het boekje is niet meer verkrijgbaar via de boekwinkel maar wel als kopie via de LOB (zie publicaties).Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
20 augustus 2007