Onderhoudsverplichting nabestaanden

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen. Graag wil ik u het volgende voorleggen Ik ben administrateur van de kerkelijke begraafplaats van de PKN kerk te G. (Friesland) In opdracht van de beheerder wil ik u vragen in hoeverre we rechthebbenden van graven kunnen verplichten om het grafmonument zo goed mogelijk te onderhouden. We hebben rechthebbenden verschillende malen schriftelijk erop gewezen dat het monument nodig opgeknapt moet worden en bij de brief een kostenplaatje gestuurd. Verschillende mensen reageren positief en zorgen voor het opknappen van het monument, anderen laten het voor wat het is, ondanks verschillende verzoeken. In het reglement, dat in ieders bezit is, staat duidelijk dat Rechthebbende van het graf blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het monument. Vraag 2: komt het voor dat er kerkelijke begraafplaatsen zijn die met een bepaald bedrag voor grafrechten, het onderhoud bij het bedrag incalculeren ? Ik hoop dat u bovenstaande vragen kunt beantwoorden. We hebben maandag 9 oktober a.s. weer een vergadering, het zou fijn zijn dat we dan een antwoord hebben. Met vriendelijke groet, mw.C. B.-S.

Antwoord:

Geachte mevrouw B., naar aanleiding van uw vragen heb ik u al een paar keer proberen te bellen, maar helaas geen gehoor. Ik hoop dus maar dat ik uw vragen voldoende heb begrepen: U vraagt wat te doen wanneer rechthebbenden hun grafmonument niet onderhouden, terwijl u die verplichting wel hebt vastgelegd in het reglement. In ieder geval is het goed dat u hen schriftelijk maant de boel op te knappen. Wanneer men daar niet op reageert, ook niet na herhaaldelijk schrijven, raad ik u aan om een ultimatum te stellen – een termijn dus waarbinnen een en ander dient te gebeuren. U stuurt dan een – liefst aangetekende – brief waarin u stelt dat men zijn verplichtingen niet nakomt, dat men zes weken (ik zou de termijn niet te lang stellen) de tijd krijgt om het monument op te knappen en wanneer men aan dit verzoek geen gehoor geeft u zult overgaan tot verwijdering van het monument. U bent hiertoe gerechtigd en ik raad u aan dat ook daadwerkelijk te doen, omdat anders uw aanschrijving geen enkele zin heeft. Wanneer blijkt dat de rechthebbende niet meer woonachtig is op het adres dat bij u bekend is – de brief komt onbestelbaar retour – dan plaatst u een bordje bij het graf en plakt u de aanmaning bij de ingang van de begraafplaats. De Wet op de lijkbezorging, artikel 28, geeft u zelfs het recht dat wanneer men ook nu niet reageert en zijn verplichtingen niet nakomt u de grafrechten mag laten vervallen. U mag dan 30 jaar na de laatste begraving het graf ruimen en vrijgeven voor heruitgifte. Wat betreft uw tweede vraag: er zijn begraafplaatsen die het onderhoudsrecht en grafrecht in één tarief combineren. Het hangt er een beetje van af wat u handiger vindt. De keuze is aan u. Grotere begraafplaatsen doen het meestal niet omdat ze de grafrechten aanwenden voor de reguliere exploitatie van de begraafplaats en de vooruit betaalde onderhoudsrechten in een voorziening storten zodat ook in de toekomst in het onderhoud van de begraafplaats kan worden voorzien . (Ook na sluiting blijft de onderhoudsverplichting nog 30 jaar na de laatste begraving doorlopen). Maar voor kleine begraafplaatsen scheelt het een hoop administratieve rompslomp. Overigens raad ik u aan om ook in uw reglement vast te leggen dat als men zijn betalingsverplichtingen niet nakomt de grafrechten vervallen kunnen worden verklaard. Dat helpt soms ook bij de aanmaningen 😉 Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
26 september 2006