Ondertekening consent

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen, Enkele weken geleden bespraken wij, tijdens een bijeenkomst op de natuurbegraafplaats in St. O., de noodzaak van ondertekening van consenten door de rechthebbende. U betoogde dat een graf strikt genomen zonder schriftelijke goedkeuring van de rechthebbende niet eens geopend mag worden. Het blijkt dat uitvaartverzorgers hierover meer dan eens nogal lichtvaardig denken. Wij hadden gisteren weer zo’n geval en als te doen gebruikelijk is de overledene gewoon bijgezet. Ik heb de uitvaartverzorger er inmiddels schriftelijk op gewezen dat hierop nadrukkelijker zal worden toegezien, maar ik kan mij zijn reactie al wel indenken: hij handelt in opdracht van de rechthebbende en zijn handtekening staat er wél onder, dus is de zaak alsnog in orde. Vraag is of dat ook zo is, of dat er werkelijk de handtekening van de rechthebbende (of indien deze zélf overleden is, zijn vervanger, niet zijnde de uitvaartverzorger) onder dient te staan. Met dank voor uw antwoord en vriendelijke groet, R.V.

Antwoord:

Geachte heer V., Een oplossing voor uw probleem zou kunnen zijn dat u de uitvaartondernemers verplicht laat werken met een door uw begraafplaats opgesteld standaardaanvraagformulier voor een begrafenis. Daarop kunnen alle gegevens die u nodig hebt voor uw grafadministratie worden ingevuld. Het formulier wordt vervolgens ondertekend door de opdrachtgever van de begrafenis –  dit is degene die de kosten moet betalen. Meestal is dat de rechthebbende , maar niet altijd. Daarom dient u op het formulier ook een verklaring op te nemen waarin toestemming wordt gegeven voor het openen en sluiten van het graf. Wanneer het de (voormalige) rechthebbende zelf is die wordt bijgezet, dient er een nieuwe rechthebbende te worden geregistreerd, die vervolgens op hetzelfde formulier toestemming geeft voor de begrafenis. Bijgevoegd zend ik u mijn artikel in De Begraafplaats over deze problematiek, alsmede een voorbeeld van zo’n standaardaanvraagfomulier. (dit formulier staat ook in de bibliotheek).Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
20 oktober 2006