Overlast blad, takken en uitwerpselen

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: e. Onderhoud / beheer

VRAAG

Ik ervaar overlast van een boom die boom welke in de nabijheid van het graf van mijn dierbare staat.

ANTWOORD

Bomen en overlast, dat zijn punten welke met grote regelmaat in het nieuws zijn. Voor de ene persoon kunnen er geen bomen genoeg staan, terwijl de ander liever een boom op grotere afstand ziet staan. Het is vanzelfsprekend erg vervelend dat u overlast van vallend blad ervaart, maar in de herfst en begin van de winter verliezen de meeste bomen hun bladeren. In het algemeen zijn beheerders van begraafplaatsen gedurende die periode druk met het verwijderen van het blad. Vanzelfsprekend kan de beheerder nooit bij alle graven gelijktijdig zorgdragen dat alle gevallen blad verwijderd wordt. Wellicht kunt u met de beheerder afspraken maken dat u zelf ook (een deel van) het blad kunt verwijderen.

Het andere punt van overlast betreft de uitwerpselen van vogels. Op grond van de Wet Natuurbescherming heeft de beheerder van de begraafplaats weinig tot geen mogelijkheden om iets aan de overlast door de vogels te doen. Ik verwijs u graag naar de volgende artikelen uit de Wet natuurbeheer;

  • Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
  • Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

De conclusie welke hieruit getrokken kan worden, is dat de beheerder in overtreding is wanneer de betreffende boom, zoals u voorstelt, drastisch gesnoeid wordt enkel en alleen om de vogels te verjagen. Vanzelfsprekend is de beheer wel verantwoordelijk voor regulier onderhoud / snoei van de boom. Ik adviseer u dan ook om toch in goed overleg met de beheerder van de begraafplaats in gesprek te blijven en begrip voor elkaars standpunten en (on)mogelijkheden te zoeken.


9 februari 2021