Overschrijven grafrecht van ene rechthebbende naar de andere

Rubriek: AdministratieOnderwerp: a. Tarieven / kosten

VRAAG

Iemand is rechthebbende van acht graven op onze begraafplaats. Al deze graven zijn eeuwigdurend, dat wil zeggen, dat de eerste keer rechten zijn verleend voor 19xx. Nu wil een broer van de rechthebbende graag één van de graven overnemen.
Wordt deze broer rechthebbende van dat graf vanaf de datum dat de akte wordt opgemaakt en moet hij dus de kosten betalen van het verlenen van dat recht? Of schrijven wij de rechten gewoon over van de ene naar de andere en brengen wij de minieme kosten van het overschrijven in rekening? In dit laatste geval blijf het graf eeuwigdurend, denken wij.

ANTWOORD

Indien dit in overeenstemming is met uw reglement / verordening, kan het grafrecht overgeschreven worden op naam van een broer van de huidige rechthebbende. Overschrijving van het grafrecht op naam van een nieuwe rechthebbende kan nooit een inhoudelijke wijziging van het verleende recht tot gevolg hebben. Het graf uit uw vraag is zoals u schrijft, ‘eeuwigdurend’ uitgegeven. Die termijn blijft ongewijzigd. De overeenkomst wordt overgeschreven en vanzelfsprekend laat u de nieuwe rechthebbende wel de overeenkomst tekenen en verstrekt u hem een exemplaar van het reglement / verordening, zodat voor beiden duidelijk is wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Wanneer er sprake is van de verplichting om onderhoudsrechten te betalen, dan komen die kosten vanaf het moment van overschrijving van het grafrecht vanzelfsprekend voor rekening van de nieuwe rechthebbende.

Zou de huidige rechthebbende echter afstand van het grafrecht doen, dan komt het graf weer ter beschikking van de begraafplaats. U kunt het graf dan wel opnieuw uitgeven. In die situatie geldt wel de huidige uitgiftetermijn voor bepaalde tijd met recht op verlenging (bij kosten voor verlenging).

Vanuit financieel oogpunt kunt u bijna zeggen dat u ‘helaas’ nu alleen de kosten van de overschrijving van het grafrecht in rekening kunt/mag brengen. Aan de andere kant is het waarschijnlijk wanneer de nieuwe rechthebbende belangstelling heeft om het graf in stand te houden, er een reële kans is dat hij er te zijner tijd zelf in begraven wil worden. Hierdoor blijft de begraafplaats in de belangstelling staan, een graf blijft in stand en op tijd kan een graf opnieuw gebruikt worden.

IW feb22
1 maart 2022