Publicatie rondom voorgenomen (bovengrondse) ruiming

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: j. Ruimen / schudden

VRAAG

Op onze begraafplaatsen zijn een aantal graven waarvan de rechthebbenden de grafrechten niet hebben verlengd. Deze graven zullen binnenkort (bovengronds) geruimd worden. Zijn wij alsnog verplicht (of is het gewenst) dat we bordjes bij deze graven plaatsen met de mededeling dat de graven geruimd gaan worden? Voor het geval er nog nabestaanden zijn die de graven misschien wel hadden willen aanhouden?

ANTWOORD

In jullie reglement is de verplichting tot publicatie bij het graf niet opgenomen, dus op grond daarvan hoef je niet te publiceren dat een rechthebbende afstand gedaan heeft. Je kan wel kijken artikel 28 Wlb. dat gaat over de procedure voor het verlengen van grafrecht:

Artikel 28

  1. Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Het recht kan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste tien jaar worden verleend. Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed.
  2. Binnen een jaar na de aanvang van de termijn waarin verlenging van het recht kan worden verzocht doet de houder van de begraafplaats aan de rechthebbende wiens adres hem bekend is, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijn en van het bepaalde in het eerste lid.
  3. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling, bedoeld in het tweede lid, om verlenging van het recht is verzocht, maakt de houder van de begraafplaats de mededeling bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, tot het einde van de periode waarvoor het recht was gevestigd.

Wanneer jullie in het jaar voordat het grafrecht verstrijkt een rechthebbende aanschrijven en deze geeft niet binnen drie maanden een reactie, dan moet je op grond van lid 3 publiceren. Maar het kan vanzelfsprekend geen enkel kwaad om de graven waarvan afstand gedaan is ook te publiceren. Juist om de reden die je zelf al aangeeft. Wellicht zijn er andere nabestaanden dan de rechthebbende die wel belangstelling hebben om het graf in stand te houden. Het is de praktijk dat lang niet alle rechthebbende binnen de familie overleg hebben over het al dan niet verlengen van het grafrecht. Hierdoor komt het te vaak voor dat graven geruimd worden terwijl er bij anderen dan de (voormalige) rechthebbende toch nog de wens was om het graf in stand te houden. In deze voorbeeld brief is een passage opgenomen om rechthebbende te wijzen op overleg en dat het mogelijk is om het grafrecht op naam van een andere persoon over te schrijven die het graf wel in stand wil houden.

Kortom, mijn advies is om zoveel mogelijk te publiceren.

IW apr24
10 juni 2024