Regels bij privatisering gemeentelijke begraafplaatsen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw/mijnheer, Volgens art 33 Wlb moet een gemeente of samen met een andere gemeente een gemeentelijke begraafplaats hebben. GS kunnen hier ontheffing van verlenen. Wij hebben 6 gemeentelijke begraafplaatsen, waarvan op 2 begraafplaatsen alleen nog bijbegravingen plaatsvinden. Gesproken wordt over privatisering van de begraafplaatsen, hetzij overgaan naar kerken of naar de plaatselijke uitvaartverenigingen. De vraag is: is privatisering nog mogelijk van alle begraafplaatsen. Uiteraard onder voorwaarden van gelijke tarieven, iedere inwoner moet begraven kunnen worden e.d. Als alle begraafplaatsen geprivatiseerd worden moet GS dan ontheffing verlenen? Als de begraafplaatsen waar alleen nog bijbegraven wordt, niet geprivatiseerd worden, gelden die dan als gemeentelijke begraafplaats, ook als er geen nieuwe graven worden uitgegeven? Kunt u mij hierover inlichten?  We zijn nog aan het oriënteren, dus er hoeft nog niet te diep op ingegaan te worden. Alvast bedankt voor uw antwoord. Met vriendelijke groet G. Z.

Antwoord:

De betreffende zin uit artikel 33 Wlb t..w. “een gemeente ………..enz. moet een gemeente begraafplaats hebben” moet eigenlijk als volgt worden gelezen: “de gemeente moet er voor zorgen dat er een algemene begraafplaats is”. Over de vraag wie of welke partij eigenaar moet zijn dan wel de begraafplaats moet exploiteren is de Wlb blanco. In de praktijk heeft dat er in de loop der jaren toe geleid dat zeer uiteenlopende vormen voorkomen. De meest voorkomende zijn: exploitatie van een of meer begraafplaatsen, met of zonder crematorium ,ondergebracht in een Stichting of eigendom en/of exploitatie ondergebracht bij een uitvaartorganisatie. In juridische zin is er is geen reden waarom een enkele, meerdere of zelfs alle begraafplaatsen  niet geprivatiseerd zouden kunnen worden. Het is dus niet relevant of er wel of niet nog wordt begraven. Wat natuurlijk van belang is, is de vraag waarom en zo ja hoe de gemeente dat zou willen doen. Dat laatste heeft vooral te maken met het formuleren van diverse voorwaarden. U duidt zelf al op de tariefstelling. Maar ook het wel of niet sluiten van begraafplaatsen lijkt mij in uw situatie van groot belang. Er is geen ontheffing nodig van GS. Het is zuiver een zaak van uw gemeenteraad. Een degelijke studie van de voor en nadelen en eventueel de te stellen voorwaarden zou onderdeel van de besluitvorming moeten uitmaken. Ik wens u veel succes. 

Jo Beltman
9 februari 2010