Regels voor opgraven en herbegraven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Op 25-3-2008 heeft er een begrafenis plaatsgevonden in een particulier graf voor 2 personen voor 20 jaar op de begraafplaats N. te N..De echtgenote leeft nog en wil ook t.z.t. bijgezet worden in dit graf. Nu is de kleinzoon overleden en wil de familie deze ook begraven in dit graf. Hierdoor is geen plaats meer voor de echtgenote t.z.t.Vraag: is er een mogelijkheid om de overleden persoon begraven op 25-3-2008 op te graven en herbegraven in een nieuw particulier graf voor 4 personen, zodat iedereen bij elkaar begraven kan worden. Indien toegestaan, wie moeten hiervoor toestemming geven?Met vriendelijke groet, Geachte heer v. d. W.

Antwoord:

In antwoord op uw vraag bericht ik u als volgt. Ik meen uit uw vraag te mogen opmaken dat de nog levende echtgenote rechthebbende is van het betreffende graf.Zij heeft derhalve het recht over dit graf te beschikken, uiteraard binnen de marges van de Wet op de lijkbezorging en de geldende verordening(en) of reglement(en)  van de begraafplaats.De Wet schrijft voor dat de verplichte minimale grafrust 10 jaar bedraagt. In principe kan er binnen deze periode dus niet worden opgegraven en herbegraven.Van deze verplichting kan de burgemeester ontheffing verlenen. Daar moeten dan wel zwaarwegende argumenten voor bestaan en het is, in verband met het verloop van het verteringsproces, van belang hoe lang het geleden is dat de overledene is begraven. De argumenten voor van de verzoeker moeten in redelijkheid worden afgewogen tegen de argumenten tegen van de begraafplaatshouder/beheerder.De argumenten tegen liggen in de sfeer van de mogelijke zware psychische belasting van diegenen die het werk moeten uitvoeren.Indien ik uit uw vraag moet begrijpen dat de opgraving en herbegraving een deze dagen zou moeten plaatsvinden (kleinzoon is nu overleden) dan zou mijn advies aan de burgemeester luiden niet aan dit verzoek tegemoet te komen. Immers, er lijken mij geen zwaarwegende argumenten voorhanden waarom de kleinzoon niet in een nieuw graf begraven zou kunnen worden.In de Wet is eveneens geregeld dat er maximaal drie stoffelijke resten in een graf begraven kunnen worden tenzij er sprake is van een grafkelder. Uit uw vraag maak ik niet op dat dit het geval is. In de verordening of het reglement  van de betreffende begraafplaats is hierover informatie opgenomen die voor iedereen van toepassing is.Aan het verzoek voor een nieuw graf voor 4 personen kan derhalve dus ook niet worden voldaan.Uiteraard is dit advies gebaseerd op de mij bekende feiten. Ik kan mij voorstellen dat u over informatie beschikt die ik niet heb. Die zult u dus zelf moeten meewegen.  Ik vertrouw u met genoemde informatie van dienst te zijn geweest,met vriendelijk groet,

Jo Beltman
4 januari 2010