Registreren belanghebbenden?

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

Vraag

Is het registeren van een belanghebbende van een algemeen graf een verplichting en zo ja, waar kan ik dit vinden in de wet?

Antwoord

Het is noodzakelijk om de NAW-gegevens van de gebruiker (is een ander woord voor belanghebbende) van een algemeen graf te registreren. De noodzakelijkheid hiertoe komt voort uit de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Artikel 27a van de Wlb geeft aan:

Artikel 27a

Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is.

U kunt alleen een belanghebbende aanschrijven wanneer u iemand als belanghebbende in uw administratie opgenomen heeft.

Los van de verplichting welke artikel 27a van de Wlb geeft, heeft is het van belang dat u in de beheers verordening of reglement van uw begraafplaats in een aantal artikelen opneemt wanneer u de gebruiker / belanghebbende wilt aanschrijven, bijvoorbeeld bij het voornemen tot verwijderen van grafbedekking. In die gevallen is de beschikking over de NAW-gegevens van groot belang.

IW
3 januari 2022