Richtlijn mbt sloot langs begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte heer Van Midwoud/Beltman, De kerkhofcommissie van de H. B. te R.heeft plannen om een sloot(je) langs het kerkhof te dempen. Deze plannen zijn in 1998 ook eens door het parochiebestuur besproken, maar de gemeente R. schreef destijds dat er rond iedere begraafplaats een sloot aanwezig moet zijn om het te veel aan grondwater (lijkwater) te kunnen afvoeren. Kunt u ons vertellen of deze richtlijn inderdaad nog bestaat en zo ja in welk besluit dit voorschrift is neergelegd. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons hierover advies kunt geven. Met vriendelijke groet, B.P.M. vd S.

Antwoord:

Geachte heer Vd S., In de Nederlandse Wetgeving is geen informatie opgenomen, anders dan de diepte van een graf ten opzichte van het grondwater. Ook in de Inspektierichtlijnen wordt niets inhoudelijks genoemd over sloten rond begraafplaatsen. Een groot deel van de Nederlandse begraafplaatsen grenst zonder sloot aan de directe omgeving. Wellicht is het mogelijk dat gemeente R. hierover nadere regels heeft gesteld. De afwatering van een begraafplaats moet goed gewaarborgd zijn. Een stoffelijk overschot dient 30 cm hoger begraven te zijn dan de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Eén dag per jaar mag deze regel overtreden worden. Indien de stoot een functie heeft in het afwateringssysteem van de begraafplaats, dan dient dit nader onderzocht te worden. Een alternatief voor een sloot kan een drainage zijn. Met vriendelijke groeten,


4 oktober 2016